Regulations on the psychological service of the Department of educational work | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations on structural subdivisions and servicesRegulations on the psychological service of the Department of educational work

Положення про психологічну службу відділу навчально-виховної роботи

Regulations on the psychological service
of the Department of educational work
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 8 від 21 березня 2018 року

 

СУЯ ХАІ-ВНВР-ПС-П/002:2018

Дата введення 02 квітня 2018 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про психологічну службу (далі - ПС) відділу навчально-виховної роботи (далі - ВНВР) в Національному аерокосмічному університеті їм. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до положення «Про психологічну службу системи освіти України», затверджено Наказом МОН України від 02 липня 2009 року №616, інструкції «Порядок підготовки положень про структурні підрозділи» СУЯ ХАІ-ВК-РІ/001:2015, Статуту Національного аерокосмічного університету їм. М.Є Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Статут) і визначає правовий статус ПС, його завдання, функції, права, компетенції працівників ПС, відповідальність та взаємодію з іншими структурними підрозділами Університету.

1.2 ПС - є структурним підрозділом ВНВР і безпосередньо підпорядковується начальнику ВНВР та проректору з науково-педагогічної роботи, що відповідає за навчально-виховний напрямок діяльності.

1.3 ПС - це система, основу якої становлять фахівці у сфері практичної психології, соціальної педагогіки: практичні психологи, соціальні педагоги та організаційний керівник, спеціаліст-психолог.

Основною метою діяльності ПС - є психологічне забезпечення та підвищення ефективності освітнього процесу, захист психічного здоров'я та соціального благополуччя усіх його учасників: студентів, аспірантів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

1.4 ПС забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку студентів і аспірантів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх завдань Університету.

1.5 ПС у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.6 ПС складається з трьох робочих груп які відповідають за: 

- організаційну роботу ;

- психологічну допомогу;

- соціально-педагогічну роботу. 

2. Основні завдання

2.1 Основними завданнями ПС є: 

- сприяння повноцінному розвитку особистості студентів і аспірантів на певному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку; 

- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника освітньо-виховного процесу; 

- профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку студентів, аспірантів. 

2.2 Завдання ПС виконує шляхом повного і ефективного виконання всіх елементів психологічної підтримки із широким застосуванням сучасних інформаційних технологій.

2.3 Основними видами діяльності ПС є: 

- психологічне обстеження студентів, аспірантів їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку студентів, аспірантів визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання (діагностика); 

- здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи (корекція); 

- надання психолого-педагогічної допомоги студентам, аспірантам які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності (реабілітація); 

- своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у освітньому процесі (профілактика); 

- розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку студентів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин (прогностика).

3. Функції 

3.1 Основними напрямами діяльності ПС є: 

- консультативно-методична допомога всім учасникам освітнього процесу з питань навчання і розвитку студентів та аспірантів; 

- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в Університеті та у сім'ї; 

- формування у студентів, аспірантів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров'я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності. 

3.2 Для здійснення завдань ПС виконує наступні функції. 

3.2.1 Група з організаційної роботи: 

- визначає необхідність психологічної допомоги студентам І курсу в процесі їх адаптації до навчально-виховного процесу та іншим студентам, які потребують психологічної допомоги; 

- бере участь у формуванні сприятливого соціально-психологічного клімату у студентських та педагогічних колективах; 

- бере участь у проведені моніторингу для попередження можливих порушень у становленні та розвитку особистості студента та аспіранта; 

- організовує надання психологічної допомоги та підтримки студентам, аспірантам та викладачам, що перебувають у стані актуального стресу, конфлікту, сильного емоційного переживання; 

- корегує взаємодію студентів, аспірантів та всіх інших учасників освітнього процесу з працівниками ПС; 

- проводить запобіжні заходи шпроти злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед студентів. 

3.2.2 Група з психологічної допомоги: 

- бере участь у здійсненні освітньої роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку студентів, аспірантів збереження їх повноцінного психічного здоров'я; 

- проводить психологічну діагностику готовності студента, аспіранта до навчання та сприяє їх адаптації до нових умов освітнього процесу, допомагає у виборі професії згідно з рівнем психічного розвитку; 

- розробляє та впроваджує корекційні програми освітньої діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей студентів і аспірантів; 

- сприяє вибору студентами професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує студентів до свідомого життя; 

- проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки студентів; 

- формує психологічну культуру студентів, аспірантів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, Її практичного використання в організації освітнього процесу. 

3.2.3 Група з соціально-педагогічної роботи: 

- вивчає та оцінює особливості діяльності студентів та аспірантів мікроколективу, студентського колективу в цілому, досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на студентів; 

- прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості студента чи групи; прогнозує результати освітнього процесу з урахуванням найважливіших факторів особистості; 

- дає рекомендації студентам, батькам або особам, які їх замінюють, викладачам та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу студентам, аспірантам які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах; 

- бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ серед студентів; 

- надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб студентів аспірантів ; здійснює соціально-педагогічний супровід освітньо-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій студентів, аспірантів; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді; 

- сприяє захисту прав студентів, аспірантів представляє їхні інтереси у правоохоронних та судових органах. 

3.3 Співробітники ПС беруть участь в наступних процесах СУЯ Університету: 

- проектування та розроблення; 

- начально-організаційної діяльності; 

- процесах управління.

В ПС також виконуються обов'язкові процеси СУЯ: 

- управління задокументованою інформацією; 

- коригувальні дії; 

- запобіжні дії; 

- управління невідповідностями.

4. Права і обов'язки 

4.1 Права і обов'язки ПС реалізуються через права і обов'язки її працівників, які займають відповідні посади у ВНВР, а також співробітників інших структур і підрозділів Університету, що беруть участь у психологічній допомозі та соціально-педагогічній роботі (далі - Працівник ПС ). 

4.2 Працівники ПС мають такі права і обов'язки: 

- керуватися етичним кодексом психолога; 

- дотримуватися педагогічної етики, поважати Гідність студентів, аспірантів | захищати їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; 

- будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками освітнього процесу; 

- пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють; 

- зберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди студенту, аспіранту чи їх оточенню; 

- постійно підвищувати свій професійний рівень; 

- мати окремі приміщення (кабінети) для проведення діагностичної, навчальної, тренінгової, консультативної, розвивальної і корекційної роботи. 

4.3 Працівники ПС повинні знати: 

- програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку студентів; 

- вимоги державних стандартів до забезпечення освітньо-виховного процесу; 

- основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки; 

4.4 Складати і подавати план роботи і звіт про виконану роботу.

5. Керівництво 

5.1 Організаційним керівником ПС є спеціаліст-психолог, який зобов'язаний: 

- виконувати перспективне й поточне планування роботи ПС; 

- розробляти документи для ПС; 

- організовувати роботу працівників ПС на належному рівні та контролювати її виконання у термін, визначений поточним і перспективним планами, а також рішеннями керівників вищого рівня; 

- вести періодичну звітність щодо роботи ПС перед проректором з начально-виховної роботи; 

- коригувати взаємодію між співробітниками ПС; 

- взаємодіяти з структурами студентського самоврядування Університету (на факультетах і в гуртожитках); 

- накопичувати інформацію і здійснювати аналітичну роботу, пов'язану с діяльністю ПС; 

- постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію. 

5.2 Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, без вимог до стажу роботи.

6. Прикінцеві положення 

6.1 Положення про ПС підписується начальником відділу навчально-виховної роботи і погоджується з проректором з науково - педагогічної роботи за навчально-виховним напрямом, начальником відділу кадрів і провідним юрисконсультом Університету. 

6.2 Положення про ПС затверджується вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора Університету. 

6.3 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку встановленому для його прийняття.

Предметні олімпіади у форматі НМТ