Біомедична інженерія (ID 60174) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Біомедична інженерія" (ID 60174)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів і технологій

Галузь знань: 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія»

Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія»

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з біомедичної інженерії

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Біомедична інженерія

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС.

– на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: №5672 виданий 215 липня 2023 року, виданий 21 липня 2023 року на підставі рішення Національного агентства із забезпечення якості освіти (протокол №9 від 30 травня 2023 року). Термін дії 01 липня 2028 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова.

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми біомедичної інженерії, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з використанням сучасних досягнень природничих та технічних наук в суміжних галузях аерокосмічного профілю (інформаційних технологій, телекомунікацій, механічної інженерії), що забезпечує конкурентоздатність здобувачів вищої освіти на ринку праці. Виховання на загальнолюдських духовних цінностях, національно свідомої, освіченої особистості

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Працевлаштування на профільних підприємствах будь-якої організаційно-правової форми власності (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні).

Місця працевлаштування: заклади медико-біологічного профілю; навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі; державні та приватні профільні підприємства.

Бакалавр може обіймати в галузі наступні первинні посади:

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України за ДК 003:2010:

3115 – технік з експлуатації та ремонту устаткування,

3119 – технік з підготовки технічної документації,

3119 – технік з налагоджування та випробувань,

3133 – оператор медичного устаткування,

3139 – технік з діагностичного устаткування.

Згідно International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

2149 – Engineer, biomedical.

Академічні права випускників: Право продовження освіти на другому (магістерському) рівні. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, комптентністно-орієнтоване навчання, яке проводиться у формі лекцій, практичних та лабораторних занять, в тому числі на базі спеціалізованих лабораторій, самостійної роботи на основі опрацювання навчально-методичної, наукової фахової літератури та фахових періодичних видань українською та іноземними мовами, використання мережі Internet, консультацій з викладачами. Під час останнього року навчання значний час надається на написання кваліфікаційної роботи бакалавра, яка презентується та обговорюється публічно

Оцінювання: Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль. Контроль проводиться відповідно до вимог «Положення про організацію освітнього процесу» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu/). Засоби контролю: письмові та усні екзамени і заліки, комп’ютерне тестування, контрольні роботи, усні презентації, захист звітів з лабораторних та практичних робіт, курсових робіт та проектів, практик, публічний захист кваліфікаційної роботи.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ