Правоохоронна діяльність (ID 55210) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Правоохоронна діяльність"  (ID 55210)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра права 

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: Цивільна безпека

Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність

Кваліфікація в дипломі: магістр правоохоронної діяльності

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Правоохоронна діяльність

Форма навчання: Очна (денна), заочна, дуальна

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію освітньої програми: №6619, виданий 26 грудня 2023 року на підставі рішення Національного агентства із забезпечення якості освіти (протокол №21 від 26 грудня 2023 року). Період акредитації: до 26 грудня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови: Для здобуття освітнього рівня «магістр» можуть вступати особи, що здобули освітній рівень «бакалавр». Для вступників, які здобули ступінь бакалавра за іншою (крім 262 «Правоохоронна діяльність» спеціальністю) має проводитися вступне випробування, на якому вступник повинен продемонструвати компетентності і результати навчання, визначені стандартом вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Метою програми є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, здатних виявляти та аналізувати причини, умови та чинники проблем у сфері правоохоронної діяльності, спроможних на ґрунті застосування системного підходу, інших методів та засобів пошуку, отримання та аналізу інформації розв’язувати складні спеціалізовані задачі, організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності у ситуаціях, що характеризуються не визначеністю умов та вимог у тому числі у сфері убезпечення суб

Предметні олімпіади у форматі НМТ