Економіка (ID 47856) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-наукової програми
"Економіка"  (ID 47856)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», відділ аспірантури і докторантури

Галузь знань: 05 - Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051- Економіка

Кваліфікація в дипломі: Доктор філософії з економіки

Ступінь вищої освіти: Доктор філософії 

Офіційна назва освітньо-наукової програми:Економіка

Тип диплому та обсяг освітньо-наукової програми:Диплом доктора філософії, одиничний, обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми – 45 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: №0 від 21 лютого 2023 року, термін дії до 21 лютого 2024 року

Цикл/рівень: HPK України - 8 рівень, FQ-EHEA - третій цикл, EQF-LLL - 8 рівень

Передумови: Для здобуття освітнього ступеня доктора філософії можуть вступати особи, що здобули освітній ступінь магістра. Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній рівень вищої освіти за іншими спеціальностями повинна передбачати перевірку набуття особою компетентностей та результатів навчання, що визначені стандартом ВО зі спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) рівня ВО

Мова(и) викладання:Мовою викладання є державна мова –українська. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-наукової програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми

Мета освітньо-наукової програми:

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір фахівців ступеня доктора філософії в галузі  соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 051 «Економіка», здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у зазначеній галузі з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Працевлаштування на посадах наукових і науково-педагогічних працівників в наукових установах і закладах вищої освіти, інших посадах, що потребують кваліфікації доктора філософії з економіки, зокрема на посадах наукових консультантів, експертів, аналітиків у дослідницьких установах і підрозділах підприємств, установ, організацій

Академічні права випускників:Здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання:Навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну (в науковій компоненті), дистанційну (за потреби) освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка дисертаційної роботи

Оцінювання: Поточний та підсумковий контроль знань (контрольні та індивідуальні завдання, тестування), заліки та іспити (усні та письмові), презентації, проміжний контроль у формі річного звіту відповідно до індивідуального плану, апробація результатів досліджень на наукових конференціях, публікація результатів наукових досліджень, публічний захист дисертації

За весь термін навчання аспірант два рази на рік звітує про виконання індивідуального плану на засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету і щорічно атестується науковим керівником відповідно до графіку навчального процесу.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-наукова програма Навчальні плани Відгуки роботодавців

Предметні олімпіади у форматі НМТ