Положення про приймальну комісію | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про приймальну комісію

Положення про приймальну комісію
 Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 3 від 25 листопада 2015 року

СУЯ ХАІ-НОВ .П/003:2015

Дата введення 01 січня 2016 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про приймальну комісію Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до законів України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (зі змінами), Наказу МОН України «Про затвердження умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році» від 15.10.2015 р. № 1085 (далі - Умови прийому), Статуту Університету.

1.2 Для організації прийому вступників в Університеті створюється Приймальна комісія, яка є робочим органом Університету.

Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

1.3 Робота Приймальної комісії ґрунтується на принципах демократичності, прозорості та відкритості й виконується відповідно до законодавства України, Умов прийому, Статуту і цього Положення.

1.4 Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора Університету, який є головою комісії.

1.4.1 Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

1.4.2 До складу Приймальної комісії входять:

- заступник (заступники) голови Приймальної комісії;

- відповідальний секретар Приймальної комісії;

- уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття і розгляду електронних заяв;

- заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;

- члени Приймальної комісії (декани факультетів, керівники структурних підрозділів тощо);

- представники органів студентського самоврядування відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 40 Закону і профспілкових організацій.

1.4.3 Заступником голови Приймальної комісії призначається проректор з науково-педагогічної роботи ( далі - НПР).

1.4.4 Відповідальний секретар Приймальної комісії і його заступники призначаються наказом ректора Університету з числа провідних науково- педагогічних (педагогічних) працівників Університету.

1.4.5 Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором Університету до початку календарного року.

1.5 Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора Університету утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

- предметні екзаменаційні комісії;

- комісії для проведення співбесід;

- фахові атестаційні комісії;

- предметні комісії;

- апеляційна комісія (апеляційні комісії);

- факультетські відбіркові комісії.

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

1.5.1 Предметні екзаменаційні комісії і комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому, для проведення вступних іспитів при вступі на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

1.5.2 Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних іспитів при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо- кваліфікаційного рівня). До складу цих комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших навчальних закладів.

1.5.3 Предметні комісії утворюються для проведення вступних іспитів до аспірантури. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю і відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть входити також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ) (за згодою), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності і/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів і/або спільного виконання освітньо- наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

1.5.4 Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається проректор Університету з НПР, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Університету і вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії Університету, комісії Університету для проведення співбесід.

1.5.5 При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня бакалавра, молодшого спеціаліста, спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих навчальних закладів і наукових установ України.

1.5.6 Порядок роботи апеляційної комісії затверджується ректором Університету.

1.5.7 Факультетська відбіркова комісія утворюється для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом вступників. У разі потреби можуть утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією.

1.5.8 До складу факультетських відбіркових комісій входять голова - декан факультету, відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників і навчально-допоміжного персоналу факультету Університету, кількість яких визначається виходячи з потреби відбіркової комісії.

1.5.9 Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій підписується ректором Університету не пізніше 01 березня.

1.5.10 Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора Університету з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників і навчально-допоміжного персоналу Університету.

1.6 Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більш ніж три роки поспіль.

1.7 До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій і апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до Університету у поточному році.

2. Основні завдання і обов’язки приймальної комісії

2.1 Відповідно до Умов прийому, Статуту Університету, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує вчена рада Університету відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону.

2.2 Приймальна комісія:

- забезпечує інформування вступників, їхніх батьків і громадськість з усіх питань вступу до Університету;

- організовує прийом заяв і документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних іспитах);

- подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

- координує діяльність усіх структурних підрозділів Університету щодо підготовки і проведення конкурсного відбору;

- організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання і вибору спеціальності, що найбільше відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

- організовує і контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

- забезпечує оприлюднення на web-сайті Університету цього Положення, Правил прийому й інших документів, передбачених законодавством;

- приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3 Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів і своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

3. Організація роботи приймальної комісії

3.1 Прийом заяв і документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому.

3.1.1 Заяви і документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками, і скріпленому печаткою Університету журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

- порядковий номер і номер особової справи;

- дата прийому документів;

- прізвище, ім’я й по батькові;

- місце проживання;

- стать, дата народження;

- найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь/ освітньо-кваліфікаційний рівень;

- номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо- кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;

- номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів;

- пріоритет заяви;

- інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування;

- причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі й зарахуванні на навчання;

- підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

3.1.2 Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена штампом факультетською відбірковою комісією.

3.1.3 Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

3.1.4 Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються наприкінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря і скріплюється печаткою штампом Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення і пропуски рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється штампом Приймальної комісії.

3.2 Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, про що повідомляє вступника.

3.3 Для проведення вступних іспитів вищим навчальним закладом формуються екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і (або) одержання- повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видається аркуш результатів вступних іспитів.

3.4 Розклад вступних іспитів, що проводяться в Університеті, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на web-сайті Університету й інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв і документів для вступу на навчання за відповідними ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями і формами навчання.

3.5 Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, не отримані ними, а також їхні екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються, про що складається відповідний акт.

4. Організація і проведення вступних іспитів

4.1 Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, предметних комісій, які відповідають за проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться в Університеті, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо і подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніш ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форма вступних іспитів у вищому навчальному закладі і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні іспити проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

4.2 На вступних іспитах має бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надано можливість самостійно найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.

4.3 Іспит в усній формі або співбесіда з кожного предмета (дисципліни) проводяться не менш ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

4.3.1 Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченні співбесіди підписується вступником і членами відповідної комісії.

4.3.2 Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.

4.4 Вступні іспити у письмовій формі, що проводить Університет у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії в кожній аудиторії.

4.5 Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії Університету, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.

4.5.1 Бланки письмових робіт роздають кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь- які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

4.5.2 Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях і підписуються вступником.

4.6 Для проведення письмових вступних іспитів установлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):

а)  з мови і літератури:

- твір - 4 години;

- переказ - 2 години;

- диктант - 1 година;

б)  з інших предметів - 2-3 години;

в)  тестування - не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

4.7 Під час проведення вступних іспитів не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками й іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного іспиту сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі в іспитах, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення і час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка, менша від мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією і Правилами прийому для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.8 Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.9 Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах установлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.

4.9.1 Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

4.9.2 Після закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає всі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

4.10 Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші та на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується, і таку роботу крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.11 Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Університету членами Приймальної комісії і має бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії, або голова предметної екзаменаційної, або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.12 Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менш ніж на 124 (100) балів, більш ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) - менш ніж на 4 бали, більш ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією і Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Г олова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни у відомостях виставлених за письмову роботу членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії й затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.13 Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами і підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.14 Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж необхідна кількість балів, визначена Приймальною комісією і Правилами прийому для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних іспитів і участі в конкурсі не допускаються.

4.15 Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті у вищому навчальному закладі (далі - апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

4.15.1 Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

4.15.2 Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

4.15.3 Порядок подання і розгляду апеляції має бути оприлюднено і доведено до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

5. Зарахування вступників

5.1 Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

5.1.1 Особи, які в установлений Умовами прийому і Правилами прийому строк не подали до відбіркової комісії оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, оригінали документів про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатки до них державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

5.1.2 Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання і/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з результатами іспитів, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід і усних відповідей тощо вступників, зарахованих до Університету, зберігаються в їхніх особових справах протягом усього строку навчання.

5.1.3 Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до відбіркової комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень державного зразка і додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються в Університеті протягом усього строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, в якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.2 Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі тощо).

5.3 На підставі рішення Приймальної комісії ректор Університету видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їхнього відома і оприлюднюється.

5.4 Зарахованим до складу студентів, за їхнім проханням, видають довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до Університету.

5.5 Після видання ректором Університету наказу про зарахування вступників на навчання уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами і Правилами прийому.

5.6 Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їхньої участі у конкурсі (іспитах) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні вченої ради Університету.

6. Прикінцеві положення

6.1 Положення затверджується вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора Університету.

6.2 Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Університету в межах своїх повноважень, що встановлені посадовими інструкціями.

6.3 Зміни і доповнення до Положення розглядаються і затверджуються вченою радою Університету і вводяться у дію наказом ректора Університету.

Предметні олімпіади у форматі НМТ