Освіта | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвіта

Освітній процес
в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Освітній процес в Університеті - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться через систему науково-методичних і педагогічних заходів і спрямована на передачу, засвоєння, примноження й використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. Метою освітнього процесу в Університеті є підготовка компетентних, висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному й міжнародному ринках праці фахівців для аерокосмічної та інших галузей і видів економічної діяльності. Форми здобуття освіти в Університеті: очна (денна); дистанційна; заочна; дуальна. Університет здійснює підготовку й перепідготовку фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами на таких рівнях вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл); перший (бакалаврський); другий (магістерський); третій (освітньо-науковий). Здобуття вищої освіти на кожному з її рівнів передбачає успішне виконання здобувачем відповідної освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми і проходження атестації, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: молодшого бакалавра; бакалавра; магістра; доктора філософії.

Факультети і кафедри Освітні програми і компоненти Всі спеціальності

Ліцензування та акредитація Графік освітнього процесу Академічна доброчесність

Електронна система Pilot Система забезпечення якості освіти Центри і відділи навчання

Підвищення кваліфікації викладачів Науково-технічна бібліотека Навчання в інших країнах

Дуальна освіта Популяризація природничих наук та математики Навчально-методичні семінари

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ