Прикладна лінгвістика (ID 605) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Прикладна лінгвістика" (ID 605)


THE  ACADEMIC PROGRAM MEMSOURCE WITH A  FREE ACCESS

The Department of Applied Linguistics at the National Aerospace University (Kharkiv, Ukraine) has been granted free access to the Memsource Academic Edition, the academic program designed for universities with translation courses.

We are using Memsource in our translation courses (Theory and Practice of Translation, Modern Computer-assisted Translation Tools, Principles of Applied Linguistics, Translation Editing, Scientific and Technical Translation) free of charge. Memsource Cloud is a complete translation platform that includes translation memory, integrated machine and human translation, terminology management, and both online and desktop CAT tools.

We would like to thank Memsource for granting us free access to their platform through the Memsource Academic Edition.

Logo:

Link: https://www.memsource.com/academic/

Faithfully yours,

Department of Applied Linguistics

National Aerospace University

Kharkiv

Ukraine

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра прикладної лінгвістики

Ступінь вищої освіти:Бакалавр

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр філології галузі знань «Гуманітарні науки»

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Прикладна лінгвістика

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти  – 240 кредитів ЄКТС;

– на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра  (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»), фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перераховує:

- не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста;

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: № 4349 від 19 травня 2023 року. Термін дії до 01 липня 2028 року

Цикл/рівень: Перший (бакалаврський) рівень. НРК України - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл, QF-LLL - 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти (молодший бакалавр) та/або освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр та/або освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» у порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання:Мовою викладання є державна мова. Зважаючи на філологічну спеціальність, заняття також проводяться англійською та німецькою мовами. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання певних дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми. Перегляд освітньої програми здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років (відповідно положення) або за вимогою стейкхолдерів. З метою вдосконалення або модернізації гарант освітньої програми може вносити необхідні зміни або доповнення протягом цього терміну з урахуванням пропозицій різних груп стейкхолдерів

Мета освітньо-професійної програми:

1. Підготовка на засадах академічної доброчесності висококваліфікованих фахівців у галузях філології, перекладу, прикладної лінгвістики (з урахуванням потреб ринку праці та вимог основних стейкхолдерів галузі машинобудування), які володіють теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатні вирішувати дослідницькі та складні завдання у спеціалізованих сферах фахової діяльності, з використанням інформаційних та комунікаційних технологій, якісно виконуючи професійні обов’язки.

2. Формування особистості фахівця, здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузях філології, перекладу, прикладної лінгвістики з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робота за фахом відповідно до кваліфікації «Бакалавр з філології» за ОП «Прикладна лінгвістика» передбачає зайнятість в бюро перекладів; навчальних закладах; науково-дослідних, виробничих, державних та приватних підприємствах (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств); видавництвах в якості перекладача, консультанта в галузі забезпечення двомовної комунікації та інформації; зв'язку з громадськістю в управлінських організаціях, виробничих,комерційних підприємствах, фірмах та інформаційних агентствах і може займати наступні посади згідно ISCO-08:

251 Software and multimedia developers and analysts

511 – Systems analysts

2512 – Software developers

2513 – Web and multimedia developers

353 – Applications development and testing technicians

3531 – Applications programmers

3532 – Systems testing technicians

2643 – Translators, interpreters, and other linguists

2353 – Other language teachers

2359 – Teaching professionals not elsewhere classified

Академічні права випускників:Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання:Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику,дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота з використанням підручників та конспектів, консультації із викладачами

Оцінювання:Поточний та модульний контроль, лабораторні роботи, презентації, реферати, письмові та усні іспити, звіти з практик, атестаційний екзамен

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис Відгуки роботодавців

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ