Менеджмент (ID 508) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Менеджмент" (ID 508)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування 

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 073«Менеджмент»

Кваліфікація в дипломі:Бакалавр менеджменту

Офіційна назва освітньо-професійної програми:  Менеджмент

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на основі ступеня молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста), «фахового молодшого бакалавра» – 240 кредитів.

При цьому ХАІ визнає та перезараховує кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС та на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: №1652, виданий 11 червня 2021 року на підставі рішення Національного агентства із забезпечення якості освіти (протокол №9(52) від 08 червня 2021 року). Термін дії до 01 липня 2026 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень:Перший (бакалаврський). НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови:Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти. Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання:Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Підготувати висококваліфікованих фахівців сучасного рівня здатних здійснювати професійну діяльність на основі володіння системою компетентностей, що сприяють засвоєнню базових управлінських понять та принципів, здатні системно та інноваційно мислити, приймати ефективні і своєчасні управлінські рішення, керуватися принципами гуманності, вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами аерокосмічної галузі в Україні (авіація, космонавтика, машинобудування, інформаційні технології), а також у суміжних галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робота за фахом відповідно до кваліфікації бакалавр з менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент», можуть займати посади:

- технічні фахівці в галузі управління 

- фахівець з корпоративного управління 

- помічники керівників 

- помічники керівників підприємств, установ та організацій 

- помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів 

- помічники керівників малих підприємств без апарату управління 

Академічні права випускників:Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання:Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра

Оцінювання:Письмові іспити або іспити у вигляді тестування, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, публічний захист кваліфікаційної роботи бакалавра

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ