Правоохоронна діяльність (ID 55209) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиПравоохоронна діяльність (ID 55209)

Профіль освітньо-професійної програми
"Правоохоронна діяльність" (ID 55209)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра права 

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: Цивільна безпека

Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр правоохоронної діяльності

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Правоохоронна діяльність

Форма навчання: Денна, заочна

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 2 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти - 180 кредитів ЄКТС;

– на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 180 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перераховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації: Впровадження у 2022 році. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень:  НРК України - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл, EQF-LLL - 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або ступеня «фаховий молодший бакалавр» та/або «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») у порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Надати здобувачам поглиблені теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для підготовки висококваліфікованих фахівців з правоохоронної діяльності, здатних розв’язувати складні  спеціалізовані задачі і практичні проблеми правоохоронної діяльності, громадської (публічної), майнової та особистої безпеки, детективної, охоронної та пошукової діяльності, а також міжправового регулювання різних суспільних відносин, у тому числі у сфері убезпечення суб

Предметні олімпіади у форматі НМТ