Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів (ID 1291) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиТехнічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів (ID 1291)

Профіль освітньо-професійної програми
"Технічне обслуговування та ремонт
повітряних суден і авіадвигунів" (ID 1291)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра проектування літаків і вертольотів

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 27 «Транспорт»

Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр авіаційного транспорту галузі знань транспорт

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів 

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців.

Обсяг освітньої програми бакалавра становить:

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС.

- на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС.

ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію освітньої програми: № 0 від 21 березня 2023 року, виданий на підставі рішення Національного агентства із забезпечення якості освіти (протокол № 4 від 21 березня 2023 року). Період акредитації: до 21 березня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти або прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні технічні задачі і проблеми у сфері проектування, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту об’єктів авіаційного транспорту у тому числі на підприємствах аерокосмічної галузі в Україні

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Бакалаври з авіаційного транспорту за освітньою програмою «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів» можуть обіймати посади в галузі цивільної авіації на авіапідприємствах: технік (механік) авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)

Академічні права випускників: Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка до атестаційного екзамену

Оцінювання: Письмові екзамени та заліки, курсові проекти та роботи, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, єдиний державний кваліфікаційний іспит.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис Відгуки роботодавців

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ