Інтелектуальні транспортні системи (ID 18303) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Інтелектуальні транспортні системи" (ID 18303)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра систем управління літальних апаратів

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань:  27  "Транспорт"

Спеціальність: 272 "Авіаційний транспорт"

Кваліфікація в дипломі: магістр авіаційного транспорту галузі знань Транспорт

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Інтелектуальні транспортні системи

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра / Одиничний / 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21007775 від 08 січня 2019 року. Термін дії сертифіката до 01 липня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-професійної програми:

1. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою «Інтелектуальні транспортні системи», спеціальності 272 «Авіаційний транспорт».

2. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення інноваційних завдань в галузі проектування та експлуатації систем аеронавігаційного обслуговування авіаційного транспорту, автоматизованих та автоматичних систем управління  авіаційними об’єктами та системами

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Магістр за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» може обіймати в галузі авіабудування та експлуатації повітряних суден, в проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях наступні первинні посади:

інженер-конструктор (електроніка),

інженер з управління повітряним рухом,

молодший науковий співробітник

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем для отримання ступеня доктора філософії, а також набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дистанційну освіту тощо.

Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи.

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, атестація у формі атестаційного іспиту і публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ