Маркетинг (ID 28009) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Маркетинг" (ID 28009)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 075 Маркетинг 

Кваліфікація: магістр маркетингу галузі знань управління та адміністрування

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Маркетинг

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяця

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: № 41 від 26 грудня 2019 року на підставі рішення Національного агентства із забезпечення якості освіти (протокол № 17 від 23.12.2019 р.). Термін дії до 23 грудня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: Другий (магістерський) рівень. НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра або  магістра, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Мета освітньо-професійної програми «Маркетинг» є підготовка магістрів із маркетингу, які володіють інноваційним способом мислення, відповідними компетентностями, необхідними для ефективного управління маркетинговою діяльністю, здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання., що повністю відповідають місії та стратегії розвитку Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,  так як метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері маркетингу, в тому числі на підприємствах аерокосмічної галузі в Україні

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Працевлаштування на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей народного господарства, зокрема авіаційної та аерокосмічної галузей, а також ІТ-галузі, будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; органи державного та муніципального управління; структури, у яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням маркетингових проблем; установи системи вищої освіти. Випускники можуть працювати на посадах: викладача вищих навчальних закладів та науковця, спеціаліста науково-дослідницької установи, керівника та замісника керівника підприємства, установи та організації; керівника департаменту маркетингу, керівника підрозділів збуту й логістики; керівника підрозділів товарної та цінової політики; керівника підрозділу з маркетингових досліджень; спеціаліста у сферах маркетингового менеджменту та маркетолога-аналітика; спеціаліста із зв'язків з громадськістю та PR, спеціаліста з інтернет-маркетингу.

Академічні права випускників: Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.  Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи.

Оцінювання: Письмові або усні іспити, звіти з практик, розрахункові роботи, курсові роботи, презентації, поточний (модульний) контроль, апробація результатів досліджень на наукових конференціях, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ