Прикладна лінгвістика (ID 474) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Прикладна лінгвістика" (ID 474)

THE  ACADEMIC PROGRAM MEMSOURCE WITH A  FREE ACCESS

The Department of Applied Linguistics at the National Aerospace University (Kharkiv, Ukraine) has been granted free access to the Memsource Academic Edition, the academic program designed for universities with translation courses.

We are using Memsource in our translation courses (Theory and Practice of Translation, Modern Computer-assisted Translation Tools, Principles of Applied Linguistics, Translation Editing, Scientific and Technical Translation) free of charge. Memsource Cloud is a complete translation platform that includes translation memory, integrated machine and human translation, terminology management, and both online and desktop CAT tools.

We would like to thank Memsource for granting us free access to their platform through the Memsource Academic Edition.

Logo:

Link: https://www.memsource.com/academic/

Faithfully yours,

Department of Applied Linguistics

National Aerospace University

Kharkiv

Ukraine

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра прикладної лінгвістики

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань:  03 "Гуманітарні науки"

Спеціальність: 035 "Філологія  035.10 прикладна лінгвістика"

Кваліфікація: магістр філології за спеціалізацією прикладна лінгвістика галузі знань гуманітарні науки

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Прикладна лінгвістика

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра / Одиничний / 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: серія УД 21007562 від 08 січня 2019 року, виданий відповідно до рішення АК від 27 грудня 2018 року, протокол № 13 (наказ МОН України № 13 від 18 січня 2019 року). Термін дії до 1 липня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. Зважаючи на філологічну спеціальність, заняття також проводяться англійською та німецькою мовами. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання певних дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

1. Підготовка на засадах академічної доброчесності висококваліфікованих фахівців у галузях філології, перекладу, прикладної лінгвістики (з урахуванням потреб ринку праці та вимог основних стейкхолдерів аерокосмічної галузі, IT та машинобудування, перекладацьких агенцій), які володіють теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатні вирішувати дослідницькі та складні завдання, в тому числі й такі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у спеціалізованих сферах фахової діяльності з використанням інформаційних та комунікаційних технологій, якісно виконуючи професійні обов’язки.

2. Формування особистості фахівця, здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузях філології, перекладу, прикладної лінгвістики, насамперед з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі; фахівця, здатного до організації успішної комунікації різними мовами та створення електронних / друкованих лексикографічних джерел відповідно до певної конкретної мети.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робота за фахом відповідно до кваліфікації «Магістр філології за спеціалізацією «Прикладна лінгвістика» передбачає зайнятість в бюро перекладів; навчальних закладах; науково-дослідних, виробничих, державних та приватних підприємствах (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств); видавництвах в якості перекладача, консультанта в галузі забезпечення двомовної комунікації та інформації; зв'язку з громадськістю в управлінських організаціях, виробничих, комерційних підприємствах, фірмах та інформаційних агентствах і може займати наступні посади згідно ISCO-08:

251 Software and multimedia developers and analysts

511 – Systems analysts

2512 – Software developers

2513 – Web and multimedia developers

353 – Applications development and testing technicians

3531 – Applications programmers

3532 – Systems testing technicians

2643 – Translators, interpreters, and other linguists

2353 – Other language teachers

2359 – Teaching professionals not elsewhere classified

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем для отримання ступеня доктора філософії

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання:Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота з використанням підручників та конспектів, консультації із викладачами

Оцінювання: Поточний та модульний контроль, лабораторні роботи, презентації, реферати, письмові та усні іспити, звіти з практики, кваліфікаційна робота магістра та її захист.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-прфесійні програми Короткий опис Відгуки роботодавців

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ