Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів (ID 1326) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиОсвітньо-професійні програми і компоненти для магістрівТехнічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів (ID 1326)

Профіль освітньо-професійної програми
"Технічне обслуговування та ремонт
повітряних суден і авіадвигунів" (ID 1326)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра проектування літаків і вертольотів

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань:  27  "Транспорт" 

Спеціальність: 272 "Авіаційний транспорт"

Кваліфікація в дипломі: магістр авіаційного транспорту галузі знань транспорт

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра / Одиничний / 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21007774 від 08 січня 2019 року. на підставі наказу МОН України від 08 сычня 2019 року № 13. Термін дії сертифіката до 01 липня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями та  здатні до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної і науково-дослідної діяльності в галузі технічного обслуговування та ремонту повітряних суден і авіадвигунів

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Працевлаштування випускників на підприємствах та у підрозділах державної та цивільної авіації, що вимагають спеціальної авіаційної освіти.

Академічні права випускників: Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка до атестаційного іспиту та захисту кваліфікаційної роботи  магістра

Оцінювання: Письмові екзамени та заліки, курсові проекти та роботи, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, атестаційний іспит та захист кваліфікаційної роботи  магістра

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ