Економіка підприємства (ID 39697) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиЕкономіка підприємства (ID 39697)

Профіль освітньо-професійної програми
"Економіка підприємства" (ID 39697)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра економіки та публічного управління

Ступінь вищої освіти: Молодший бакалавр

Галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051«Економіка»

Назва кваліфікації:молодший бакалавр з економіки галузі знань соціальні та поведінкові науки

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Економіка підприємства

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію №3537 від 23 червня 2022 року, виданий на підставі рішення Національного агентства з питань якості вищої освіти від 21 червня 2022 року, протокол № 10. Термін дії до 01 липня 2027 року.

Цикл/рівень:НРК України - 5 рівень, FQ-EHEA - короткий цикл, EQF-LLL - 5 рівень

Передумови:Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами 

Мета освітньо-професійної програми:

Базова підготовка висококваліфікованих фахівців (молодших бакалаврів) у сфері економіки підприємства, компетентності яких:

- відповідають вимогам роботодавців щодо розв’язання типових практичних проблем у сфері економіки;

- надає широкий доступ до ринку праці підприємств аерокосмічного сектору, машинобудівного комплексу, а також в суміжних галузях;

- продовжувати подальше навчання.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Робота за фахом відповідно до кваліфікації «молодший бакалавр», який може займати наступні посади:

- конторський (офісний) службовець (розрахунок собівартості);

- технік з нормування праці;

- технік з праці;

- технік з планування;

- організатор зі збуту.

Подальше навчання:Можливість навчання за програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за повною або скороченою формами. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання:Студенто-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання і розвиток творчого мислення. Лекції, мультимедійні лекції, лекції-діалоги, лекції дискусії, семінарські і практичні ситуаційні заняття, самостійна робота на основі підручників, конспектів лекцій, консультацій з викладачем

Оцінювання:Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 100-бальною шкалою ЄКТС, національною 4-х бальною («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано» і «незараховано») шкалами. Види контролю: усні і письмові відповіді, тестування, модульні контрольні роботи, експрес-опитування, захист рефератів, контрольних і розрахункових робіт. Підсумковий контроль: складання письмових екзаменів, кваліфікаційний іспит

Характеристика освітньої програми Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійні програми Короткий опис

Предметні олімпіади у форматі НМТ