Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (ID 57878) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиКомп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (ID 57878)

Профіль освітньо-професійної програми
"Комп'ютерно-інтегровані технологічні
процеси і виробництва" (ID 57878)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра мехатроніки та ектротехніки

Ступінь вищої освіти:  Молодший бакалавр

Галузь знань: Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Спеціальність: Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Кваліфікація:молодший бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки галузі знань електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію №5671 від 21 липня 2023 року. Дійсний до 01 липня 2028 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХІА».

Цикл/рівень: НРК України - 5 рівень, FQ-EHEA - короткий цикл, EQF-LLL - 5 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень молодшого бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти або фахової передвищої освіти.

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами 

Мета освітньо-професійної програми:

Надання теоретичних знань, практичних умінь та навичок для застосування у професійній діяльності за спеціальністю автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Підготовка здобувачів для подальшого навчання у сферах авіації, космонавтики, машинобудування, інформаційних технологій, а також у суміжних галузях, компетентності яких дозволяють продовжити навчання за програмою підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Молодший бакалавр може обіймати на підприємствах галузі електроніки, автоматизації та електронних комунікацій, а також в інших установах первинні посади майстра, диспетчера, оператора, електрика з автоматизованих систем керування виробництвом, з налагодження й випробувань систем автоматизації, а також в інших установах на посадах техніка структурних підрозділів.

Подальше навчання: Можливість продовжувати освіту за повною та/або скороченою програмою підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання: Студенто-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка до атестаційного іспиту

Оцінювання:Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, атестаційний іспит

Характеристика освітньої програми Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів  

ОПП Короткий опис

Предметні олімпіади у форматі НМТ