Положення про центр колективного користування науковим обладнанням | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНаукаЦентр колективного користування науковим обладнаннямПоложення про центр колективного користування науковим обладнанням

Положення про центр колективного користування науковим обладнанням
«Створення та дослідження аерокосмічних об’єктів та систем»

1. Загальні положення

1.1. Центр колективного користування науковим обладнанням «Створення та дослідження аерокосмічних об’єктів та систем» (далі – Центр) створений згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від «12» квітня 2019 р. № 475 «Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням» (далі – Наказ МОН) та є структурним підрозділом науково-дослідної частини Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет). Повна назва українською мовою – Центр колективного користування науковим обладнанням «Створення та дослідження аерокосмічних об’єктів та систем». Абревіатура – ЦКК «Аерокосмічні системи». Повна назва англійською мовою – Center for the collective use of scientific equipment «Creation and research of aerospace objects and systems». Абревіатура англійською мовою – CСU « Aerospace systems». Центр не є юридичною особою. Центр може мати логотип і бланки з власним найменуванням.

1.2.  Положення укладено з метою встановлення порядку створення, визначення мети діяльності Центру, завдань, функцій, порядку організації її роботи, визначення його структури, порядку взаємодії з іншими закладами вищої освіти і науковими установами, зокрема, такими які визначені Наказом Міністерства освіти і науки України, та підрозділами Університету, відповідних прав і відповідальності тощо.

1.3. Положення розміщується на офіційному сайті Університету.

1.4. Головна мета діяльності Центру – забезпечення глобальної конкурентоспроможності вітчизняної авіаційно-космічної галузі та рівноправної участі науковців України у міжнародних дослідницьких програмах шляхом модернізації та сталого розвитку унікальної дослідницької бази України для виконання наукових досліджень та розробок аерокосмічної техніки на рівні кращих світових стандартів.

1.5. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, нормативною базою загальнодержавного і університетського рівня, даним Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб. Діяльність Центру ведеться на основі вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і Постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджено «Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності».

2. Основні завдання та функції

2.1. Основними завданнями Центру є:

- забезпечення отримання результатів наукових досліджень і розробок для аерокосмічної галузі, які мають загальнодержавне значення та міжнародне визнання;

- підвищення рівня оприлюднення результатів наукових досліджень у виданнях, які індексуються міжнародними наукометричними базами даних на кшталт: Scopus та Web of Science Core Collection;

- сприяння реалізації державних цільових наукових і науково-технічних програм і проектів за напрямами аерокосмічних наукових досліджень і науково-технічних розробок;

- забезпечення проведення досліджень аерокосмічних об’єктів і систем вченими Університету, іншими закладами вищої освіти на сучасному науково-методичному рівні, зокрема із залученням міжнародних наукових партнерів;

- сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву;

- залучення студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених до науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

2.2. Відповідно до основних завдань функціями Центру є:

- розробка інтелектуальних комп'ютерних технологій моделювання аерокосмічних об’єктів та систем;

- забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем;

- розробка інфокомунікаційних технологій моніторингу, спостереження та контролю;

- виконання робіт, які пов’язані із вимірюванням швидкостей газів, рідин і твердих частинок, в тому числі для задач дослідження примежового шару, вихрових, турбулентних, дозвукових, надзвукових і двофазних течій;

- діагностика процесів згоряння, режимів впорскування, явищ запалення, візуалізація полум'я, дослідження концентрації викидів у задачах досліджень процесів горіння в авіаційних і ракетних двигунах, методів зниження концентрації екологічно небезпечних сполук, дослідження технологічних процесів у хімічній промисловості;

- визначення переміщень і деформацій на поверхні виробів при різних видах навантаження, з урахуванням розтягнення, кручення, вигину та комбінованого навантаження при міцнісних випробуваннях конструкцій авіаційної та ракетно-космічної техніки, дослідженнях великогабаритних будівельних конструкцій;

- тривимірний вібраційний аналіз конструкцій в аерокосмічної промисловості, електроніці, енергетичному машинобудуванні, проектуванні та випробувань конструкцій;

- неруйнівний контроль великогабаритних деталей АКТ із композитних матеріалів задля визначення пошкоджень від ударів, дефектів серцевини волокна, складок та інших дефектів;

- контроль форми та положення великогабаритних деталей аерокосмічної техніки: відсіків фюзеляжу та крила літаків і гелікоптерів, корпусів ракет та інших об’єктів машинобудування;

- визначення динамічних характеристик прецизійного обладнання для виготовлення деталей аерокосмічної техніки: прискорень, швидкості, вібрацій, часу стабілізації, резонансу і часу загасання коливань для використання при програмування систем числового програмного управління;

- формування обліку перспективних радіоелектронних систем аерокосмічного базування з розробкою, контролем якості та діагностикою макетних зразків;

- розробка та дослідження систем керування об’єктами аерокосмічної техніки та окремими їх системами;

- надання доступу для проведення досліджень науковим і науково-педагогічним працівникам та особам, що навчаються в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та вченим з інших закладів вищої освіти, визначених у наказі Міністерства освіти і науки України від «12» квітня 2019 р. №475, а саме: Національного університету ім. В. Н. Каразіна, Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба;

- надання в установленому порядку платних послуг з проведення досліджень за напрямками діяльності Центру. 

3. Матеріально-технічна база

3.1. Центр у своїй діяльності має право у встановленому порядку використовувати матеріально-технічну базу структурних підрозділів Університету. У подальшій діяльності Центру нове обладнання, придбане або передане у тимчасове користування для потреб його функціонування, закріплюється за ним наказом ректора.

3.2. Матеріально-технічне забезпечення Центру здійснюється за рахунок коштів держбюджетної та/або договірної (грантової) тематики, базового фінансування наукової діяльності Університету та інших коштів не заборонених чинним законодавством.

3.3. Контроль за цільовим використанням майна Центру здійснюється начальником науково-дослідної частини Університету (далі – НДЧ) та проректором з наукової роботи Університету, а його збереження ‒ матеріально відповідальними особами, що призначаються у встановленому порядку. 

4. Права та обов’язки

4.1. Права та обов’язки Центру реалізуються через права та обов’язки його начальника та співробітників.

4.2. Начальник Центру наділяється такими правами:

- вносити керівництву Університету пропозиції з питань удосконалення роботи Центру;

- організовувати обмін досвідом і сприяти підвищенню кваліфікації співробітників Центру;

- брати участь у розробленні та погодженні проектів інструкцій, положень та інших нормативних документів Університету, що стосуються питань діяльності Центру;

- доповідати безпосередньому керівництву про всі виявлені недоліки та проблеми в діяльності Центру;

- вносити керівництву Університету пропозиції з питань удосконалення роботи Центру;

- представляти інтереси Університету з питань, що входять до компетенції Центру, у відповідних установах і організаціях;

- вести листування з відповідними установами і організаціями з питань, що стосуються діяльності Центру;

- вимагати від структурних підрозділів Університету надання матеріалів, необхідних для виконання функцій, покладених на Центр;

- вносити пропозиції щодо заохочення за успіхи в роботі і застосування заходів дисциплінарного впливу за порушення співробітниками трудової дисципліни і Правил внутрішнього розпорядку;

- брати участь у розгляді питань, пов’язаних з роботою Центру, а також з приводу питань щодо переведення або звільнення співробітників.

4.3. Права співробітників Центру визначаються чинним законодавством України, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Університету і відповідними посадовими інструкціями.

5. Керівництво

5.1. Центр колективного користування науковим обладнанням «Створення та дослідження аерокосмічних об’єктів та систем»  очолює начальник Центру, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора Університету за поданням проректора з наукової роботи.

5.2. Начальник Центру може бути звільнений з посади на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Університету згідно з чинним законодавством.

5.3. Начальник Центру має знати Конституцію України; закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань наукової і науково-технічної діяльності; правила внутрішнього розпорядку, правила і норми охорони і безпеки праці, пожежної безпеки.

5.4. На посаду начальника Центру призначається особа, яка має вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня (магістр, спеціаліст), наукову ступінь (доктор наук, кандидат наук), наукове звання (професор, доцент, старший дослідник), стаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

5.5. Начальник Центру видає розпорядження щодо діяльності відділу, які є обов’язковими для виконання його співробітниками і можуть бути скасовані вищим керівництвом Університету, якщо вони суперечать законодавству, Статуту або завдають шкоди інтересам Університету.

5.6. У своїй роботі начальник Центру керується положеннями, наведеними у відповідній посадовій інструкції.

5.7. Начальник Центру:

- координує діяльність Центру відповідно до законодавства про наукову, науково-технічну діяльність;

- планує роботу Центру;

- здійснює контроль за роботою співробітників Центру;

- здійснює заходи щодо вдосконалення організаційної структури Центру;

- слідкує за дотриманням регламенту доступу до наукового обладнання Центру;

- відповідає за формування веб-сторінки на сайті Університету та її оновлення відповідно до поточного стану обладнання та експериментальних досліджень, які проводяться у Центрі;

- контролює функціонування електронної форми подачі заявок потенційних користувачів обладнанням центру для проведення досліджень у Центрі та їх узгодження з іншими заявками (не допускати перекриття часу досліджень на одному й тому ж обладнанні. 

6. Кадрове забезпечення

6.1. Чисельність працівників Центру, посадові оклади встановлюються відповідно до обсягів фінансування Центру та до штатного розпису, який розробляється НДЧ з урахуванням типу задіяного обладнання і обсягів заявок на дослідження та затверджується в установленому порядку.

6.2. Функціонування Центру забезпечується його штатними науковими, інженерно-технічними та іншими працівниками, які працюють у структурних підрозділах відповідно до штатного розпису НДЧ, а також іншими особами на умовах сумісництва або шляхом укладання цивільно-правових договорів. Штатні працівники Центру підпорядковуються його начальнику.

6.3. Посадова інструкція начальника Центру розробляється начальником НДЧ, посадові інструкції працівників Центру – начальником Центру та погоджуються (зокрема із керівникам відповідних структурних підрозділів) і затверджуються у встановленому порядку.

6.4. У структурі Центру можуть створюватися наукові групи, секції для виконання робіт за окремими тематичними напрямами. 

7. Організація діяльності

7.1. Діяльність Центру базується на затверджених планах роботи, завданнях вищих посадових осіб, заявках (за затвердженою формою) від структурних підрозділів Університету та замовленнях сторонніх фізичних і юридичних осіб.

7.2. Умови доступу до наукового обладнання Центру та користування ним як представниками Університету, так і інших закладів вищої освіти визначаються Регламентом, який затверджується ректором. 

8. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів загального та/або спеціального фонду Університету, в тому числі:

- загальноуніверситетських коштів (основна діяльність) Університету;

- базового фінансування наукової діяльності Університету;

- держбюджетних науково-дослідних робіт, господарських договорів і грантів;

- коштів, отриманих від юридичних і фізичних осіб за надання відповідних платних послуг;

- накладних витрат НДЧ;

- благодійної допомоги від організацій, підприємств, громадян, які надійшли для підтримки діяльності Центру;

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

8.2. Надання платних послуг здійснюється на підставі договорів із замовниками, які укладаються та узгоджуються у встановленому порядку згідно з чинним законодавством.

8.3. Виконання договорів на надання платних послуг обліковується у встановленому для цих видів діяльності порядку. При цьому кошториси витрат на виконання робіт розробляються НДЧ згідно з діючою нормативною базою Університету.

8.4. Оплата послуг Центру здійснюється у безготівковій формі на рахунок Університету у встановленому порядку.

Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними підрозділами Університету у встановленому порядку.  

9. Відповідальність

9.1. Відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених задач та функцій цього Положення несе начальник Центру.

9.2. Ступінь відповідальності інших співробітників встановлюється посадовими інструкціями. 

10. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

10.1. Для реалізації своїх функцій і завдань Центр у встановленому порядку може отримувати чи надавати інформацію, що стосується його компетенції, брати участь в ініціюванні і реалізації спільних заходів, взаємодіяти в межах своєї компетенції з іншими структурними підрозділами Університету,а також його співзасновниками.

10.2. Виконуючи свої функції, Центр взаємодіє:

- з факультетами, кафедрами, навчально-науковими підрозділами кафедр університету, адміністративно-господарською частиною та іншими підрозділами Університету у зв'язку з виконанням покладених на колектив Центру відповідних функцій і необхідністю надання поточної інформації про стан і перспективи діяльності відповідно до діючого в Університеті порядку;

- з його співзасновниками. 

11. Прикінцеві положення

11.1. Положення про Центр підписується проректором з наукової роботи і погоджується з начальником відділу кадрів і провідним юрисконсультом Університету.

11.2. Положення про Центр затверджується ректором Університету і вводиться в дію за його наказом.

11.3. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

11.4. Центр реорганізується або ліквідується наказом ректора Університету за рішенням Вченої ради Університету.

Предметні олімпіади у форматі НМТ