Положення про здійснення діяльності з підготовки до вступу до закладів вищої освіти іноземних громадян | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення про вступ до УніверситетуПоложення про здійснення діяльності з підготовки до вступу до закладів вищої освіти іноземних громадян

Положення про здійснення діяльності з підготовки до вступу до закладів вищої освіти іноземних громадян

Положення про здійснення діяльності з підготовки до вступу
до закладів вищої освіти іноземних громадян
 в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 13 від 20 червня 2019 року

Введено в дію наказом 318а від 26 червня 2019 р.

СУЯ ХАІ-ПВ-П/001:2019

Дата введення 26 червня 2019 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про здійснення діяльності з підготовки до вступу до закладів вищої освіти України іноземних громадян (далі - Підготовча діяльність) у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до законів України «Про освіту» від 05.09.2017№ 2145-VІІІ, «Про вищу освіту» від 01.07.2014№ 1556-VІІ, «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 04.02.1994 № 3929-ХІІ, «Про закордонних українців» від 04.03.2004 № 1582-IV та регламентує загальні управлінські основи функціонування Підготовчої діяльності в Університеті, її завдання і функції.

1.2 Підготовча діяльність в Університеті здійснюється на підставі норм Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 150 «Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 634 «Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами», Наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» від 01.11.2013 № 1541, Наказу Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1272 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541», а також положень Статуту Університету, Правил прийому на навчання до Університету, Правил внутрішнього розпорядку, наказів і розпоряджень ректора, рішень вченої ради Університету, інших нормативних актів, що регулюють підготовку до вступу до закладів вищої освіти України іноземних громадян в Університеті.

1.3 Підготовча діяльність є складовою частиною єдиної системи безперервної освіти в Університеті.

1.4 Підготовка слухачів - іноземних громадян до вступу до закладів вищої освіти України здійснюється на договірних (контрактних) умовах з оплатою навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб.

1.5 Підготовча діяльність здійснюється структурними підрозділами Університету й керується ректором Університету. За дорученням ректора оперативне управління і безпосередньо керівництво діяльністю Підготовчої діяльності може здійснювати інша посадова особа Університету.

2. Мета, основні завдання та функції підготовчої діяльності

2.1 Підготовчу діяльність організовано з метою підготовки до вступу до закладів вищої освіти України (у тому числі до Університету) іноземних громадян, профільного навчання, підвищення рівня володіння іноземцями українською мовою, а також набуття ними первинних фахових знань.

2.2 Основними завданнями Підготовчої діяльності є:

2.2.1 Надання платних освітніх послуг іноземним громадянам з метою поглибленого вивчення ними загальноосвітніх і додаткових дисциплін.

2.2.2 Здійснення освітньої діяльності з підготовки до вступу іноземних громадян до закладів вищої освіти України, в основі якої є:

- вивчення іноземними громадянами української мови та інших навчальних дисциплін нерідною мовою, навчання згідно з навчальними планами та програмами, рекомендованими науково-методичною комісією з підготовки іноземних громадян Міністерства освіти і науки України та затвердженими Міністерством освіти і науки України;

- соціально-психологічна, соціально-культурна, лінгвістична адаптація іноземних громадян до умов навчання в закладах вищої освіти України.

2.2.3. Проведення на сучасному рівні освітньої, наукової, навчально- методичної, творчої та культурно-виховної діяльності серед слухачів - іноземних громадян.

2.3 Для здійснення мети Підготовча діяльність забезпечує виконання таких функцій:

2.3.1 Виконання державного замовлення та міждержавних угод і контрактів про підготовку іноземних громадян до вступу до закладів вищої освіти України за вибраним напрямком навчання.

2.3.2 Організація у співпраці з деканатом факультету підготовки іноземних студентів паспортного та візового реєстраційного режимів іноземних громадян, медичного обслуговування та страхування від нещасних випадків.

2.3.3 Сприяння підготовці науково-педагогічних, педагогічних кадрів, підвищенню кваліфікації та перепідготовці викладачів, які навчають іноземних студентів.

2.3.4 Сприяння культурному і духовному розвитку особистості, виховання осіб (іноземних громадян, що готуються до вступу до закладів вищої освіти України) у дусі гуманізму, політкоректності та толерантності у стосунках з громадянами України та інших країн і поваги до законів та Конституції України, у тому числі:

- проведення виховної та культурно-просвітницької роботи з іноземними студентами (слухачами);

- ознайомлення іноземних студентів (слухачів) із загальноприйнятими нормами поведінки, законами України, нормативно-правовими актами, що визначають правовий статус іноземних громадян в Україні, а також Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку Університету та правилами проживання у студентському гуртожитку.

2.3.5 Робота з національними об’єднаннями іноземних громадян, їхніми державними і національними недержавними представництвами.

2.3.6 Допомога в організації роботи органів студентського самоврядування, студентського активу, що охоплює життєдіяльність осіб певної етнічної належності та в цілому іноземних громадянко навчаються в Університеті.

2.3.7 Організація та проведення виховних заходів, освітніх, професійних, науково-практичних, туристичних, студентських обмінів та туристично- екскурсійних поїздок.

2.3.8 Участь у проведенні інформаційно-рекламної роботи Університету, у тому числі у виготовленні матеріалів іноземними мовами, участь у функціонуванні web-сторінки, що висвітлює Підготовчу діяльність на офіційному сайті Університету та в соціальних мережах тощо.

2.3.9 Інформаційне сприяння суб’єктам підприємницької діяльності в питаннях організації набору іноземних громадян на навчання до Університету.

2.3.10 Участь у комунікаційно-інформаційних заходах Університету для створення єдиного простору безперервної освіти, використання комплексу маркетингових комунікацій (інформаційно-рекламні презентації, конференції, круглі столи, форуми тощо) в Україні та за рубежем.

3. Підстави для прийому іноземців на навчання

3.1 Іноземці, які потребують мовної підготовки для здійснення навчання у закладах вищої освіти України, можуть проходити таку підготовку в Університеті, оскільки умовою зарахування іноземця на навчання у заклад вищої освіти України для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня згідно з чинним законодавством є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії.

3.2 До Університету для підготовки до вступу до закладів вищої освіти України приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають середню освіту, незалежно від расової належності, статі, мови, ставлення до релігії. Набір іноземців на навчання здійснюється Університетом самостійно та через юридичних чи фізичних осіб за наявності у них свідоцтва на цей вид діяльності та договору з Університетом.

3.3 Іноземні громадяни та особи без громадянства для зарахування до Університету для підготовки до вступу до закладів вищої освіти України мають подати документи, визначені постановами Кабінету Міністрів України і наказами відповідних Міністерств та інших відомств, а саме:

- заяву на ім’я ректора Університету;

- засвідчену нотаріально копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження;

- медичний сертифікат, що підтверджує відсутність захворювання на ВІЛ-інфекцію, або довідку лікувально-профілактичного закладу про медичне обстеження на ВІЛ-інфекцію;

- медичний сертифікат про стан здоров’я, який підтверджує можливість навчання в кліматичних умовах України;

- страховий поліс (крім країн, з якими укладено відповідні угоди);

- письмову згоду на оброблення персональних даних;

- 8 фотокарток розміром 60x40 мм;

- паспорт, копію паспорту та нотаріально засвідчений переклад паспорту на українську мову.

Документи, зазначені у підпунктах 2-4 пункту 8 Наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» від 01.11.2013№ 1541, мають бути перекладені на українську мову з нотаріальним засвідченням перекладу. Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня отриманої ним освіти (протягом одного року з моменту зарахування) Університет відраховує такого іноземця.

3.4 Оплата освітніх послуг, що надаються Університетом іноземним громадянам, здійснюється за договорами (контрактами) за рахунок власних коштів іноземців або інших не заборонених законодавством України джерел, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Контракт визначає обов’язки і права Університету й іноземця на весь термін навчання, вартість та порядок оплати навчання. Здійснення оплати за навчання проводиться у строки, що визначено контрактом, при невиконанні цієї умови іноземний громадянин відраховується з Університету.

3.5 Зарахованим на навчання іноземцям видається студентський квиток.

3.6 Залежно від вибраного напряму навчання підготовка іноземців здійснюється з предметів, зокрема: української мови, математики, фізики, хімії або біології, креслення, інформатики (протягом 10 місяців) або української мови (протягом 6 місяців). Форма навчання - денна. Термін навчання може змінюватись у зв’язку з різними строками заїзду іноземних громадян (з 15 серпня по 15 листопада), що регламентується законодавчими актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України, та має дорівнювати ЗО кредитам, з них на мовну підготовку повинно бути заплановано не менше 19,5 кредитів (585 годин) аудиторного навчання протягом 10-місячного курсу, або не менше 10 кредитів (300 годин) аудиторного навчання протягом 6-місячного курсу.

3.7 Навчальні групи слухачів формуються у складі 8-15 осіб, що забезпечує організацію навчального процесу з необхідною якістю засвоєння навчального матеріалу.

3.8 Основним документом, що регулює навчально-виховний процес для підготовки іноземних громадян до вступу до закладів вищої освіти України є робочий навчальний план, що складається відповідно до освітньої програми, затвердженої вченою радою Університету. Робочий навчальний план затверджується ректором Університету.

3.9 Робочий графік навчального процесу для підготовки іноземних громадян до вступу до закладів вищої освіти України затверджується ректором. Робочі графіки навчального процесу кожної академічної групи складаються в процесі формування контингенту слухачів і затверджуються в установленому порядку.

3.10 Режим роботи з підготовки до вступу до закладів вищої освіти України для іноземних громадян визначається Правилами внутрішнього розпорядку та навчальним планом.

3.11 Організаційно-правові питання видачі запрошень іноземцям на навчання, в’їзду, перебування та виїзду іноземців з України, перевірка документів, реєстрація в органах внутрішніх справ, укладення контрактів (договорів), контроль оплати за навчання, облік контингенту та контроль якості навчання іноземних слухачів, студентів, підготовка документів про здобуту освіту покладається на відділ міжнародних зв’язків та інші структурні підрозділи Університету, що забезпечують процес підготовки іноземних громадян до вступу до ЗВО України.

3.12 Після успішного завершення навчання іноземці складають іспити, за результатами яких затверджується їх підсумкова атестація та видається свідоцтво державного зразка. За наявності вказаного свідоцтва іноземні громадяни можуть продовжити навчання за основним напрямом підготовки (спеціальністю) у вибраному закладі вищої освіти України, у тому числі в Університеті.

4. Прикінцеві положення

4.1 Положення про Підготовчу діяльність затверджується вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора Університету.

4.2 Зміни і (або) доповнення до цього Положення вносяться в порядку, установленому для його прийняття, розглядаються й затверджуються вченою радою Університету і вводяться в дію наказом ректора Університету.

Предметні олімпіади у форматі НМТ