Regulations on the aviation certification center | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про авіаційний сертифікаційний центр ХАІ

Regulations on the aviation certification center
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 6 від 18 грудня 2019 року

Введено в дію наказом №517 від 19 грудня 2019 року

 

СУЯ ХАІ-АСЦ ХАІ-П/001:2019

Дата введення 19 грудня 2019 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про Авіаційний сертифікаційний центр ХАІ (далі – АСЦ ХАІ) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до законів України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VII (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII (зі змінами), «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. №848-VII (зі змінами), «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 р. №1314-VII, «Про стандартизацію» від 05.06.2014р. Хе 1315-VII (зі змінами), інструкції про «Порядок підготовки положень про структурні підрозділи» СУЯ ХАI-ВК-РІ/001:2015, Статуту Університету (далі - Статут) та інших нормативних актів, що регулюють наукову, науково-технічну, інноваційну діяльність в Україні та в Університеті. Це Положення регламентує загальні управлінські й економіко-правові засади функціонування АСЦ ХАІ, його навчальну, навчально-методичну, науково-технічну діяльність, структуру, завдання, функції, права, компетенції керівництва, відповідальність і взаємодію з іншими структурними підрозділами. 

1.2 АСЦ  ХАІ є структурним підрозділом Університету, що підпорядковується ректорові Університету. За дорученням ректора АСЦ ХАІ може безпосередньо підпорядковуватися і оперативно керуватися проректором, що керує певним напрямом роботи, або іншою посадовою особою Університету, на підставі відповідного наказу ректора. 

1.3 Відповідно до п. 1.6.3 Статуту АСЦ ХАІ займається навчальною, навчально-методичною роботою згідно з вимогами «Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування» (PART-147), «Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден» (PART-66), «Правил схвалення організацій з технічного обслуговування» (PART-145), «Правил з підтримання льотної придатності» (PART-М), науково-технічної, інноваційної діяльністю. 

1.4 АСЦ ХАІ створюється, реорганізується або ліквідується наказом ректора за рішенням Вченої ради Університету. Припинення діяльності АСЦ ХАІ здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації. При реорганізації всю документацію АСЦ ХАІ з основних видів діяльності має бути своєчасно передано на збереження правонаступнику, а під час ліквідування - до архіву Університету. 

1.5 Діяльність АСЦ ХАІ організовується й проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України, зокрема законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про стандартизацію», постанов Кабінету Міністрів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, наказів Міністерства освіти і науки України, наказів Державної авіаційної служби України, Статуту Університету, Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку Університету, наказів і розпоряджень ректора, рішень вченої ради Університету, а також цього Положення.

2. Основні завдання 

2.1 Мета діяльності АСЦ ХАІ: 

- підготовка авіаційного персоналу до технічного обслуговування цивільного повітряного судна, а також компонентів, що призначені для встановлення на таке повітряне судно згідно з вимогами «Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування» (PART-147), «Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден» (PART-66), «Правил схвалення організацій з технічного обслуговування» (PART-145), «Правил з підтримання льотної придатності» (PART-М); 

- реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, забезпечення якості та конкурентоспроможності наукової, науково-технічної продукції, створеної у учбовому закладі, створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань для усіх лабораторій підрозділів Університету, захист на усіх рівнях науковців та робітників лабораторій підрозділів від наслідків недостовірних результатів вимірювань, супровід навчального процесу та атестація навчальних лабораторних комплексів в Університеті, забезпечення відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню та керування різноманітністю, застосовність, сумісність, взаємозамінність об'єктів стандартизації; 

2.2 Основні завдання АСЦ ХАІ: 

- організація навчального процесу з підготовки спеціалістів до технічного обслуговування цивільних повітряних суден з подальшою їх атестацією та видачею відповідних свідоцтв згідно з PART-147 та PART-66; 

- виконання робіт щодо схвалювання організацій з технічного обслуговування повітряних суден згідно з PART-145 і видачею або підтвердженням Сертифіката схвалення; 

- виконання науково-дослідних і науково-виробничих робіт і послуг відповідно до умов PART-М; 

- метрологічне забезпечення наукових, науково-дослідних робіт та освітнього процесу в Університеті; 

- розробка, прийом, перевірка, перегляд та скасовування стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов і змін до них, установлювання процедури їх розроблення, прийняття, перевірка, перегляд, скасування та застосування; 

- участь в установленому порядку в здійсненні зовнішньоекономічних зв'язків Університету; 

- участь в установленому порядку у створенні філій сертифікаційного центру за кордоном з метою збільшення ефективності навчального процесу і використання потенціалу зарубіжних авіакомпаній; 

- реалізація інших проектів, пов'язаних з сертифікацією підприємств, організацій, обладнання та фахівців за напрямами діяльності Університету; 

- інша діяльність, що сприяє розвитку науково-технічного прогресу у різних галузях господарства України. 

3. Функції 

3.1 Для здійснення мети АСЦ ХАЇ виконує такі функції: 

- організація навчального процесу і атестація слухачів відповідно до вимог PART-147, PART-66; 

- організація виконання робіт щодо схвалення організацій з технічного обслуговування повітряних суден згідно з PART-145 і видачею або підтвердженням Сертифіката схвалення; 

- виконання науково-дослідних і науково-виробничих робіт і послуг відповідно до умов PART-М; 

- організація навчального процесу та інших видів робіт, пов'язаних з сертифікацією підприємств, організацій, обладнання та фахівців за напрямами діяльності Університету; 

- забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення в діяльності учбового закладу, впровадження в практику сучасних методів і засобів вимірювань, спрямоване на підвищення рівня наукових, науково-технічних досліджень, ефективності супроводу навчального процесу, технічного рівня і якості наукової та науково-технічної продукції, а також інших робіт, виконуваних Університетом; 

- забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері стандартизації; 

- взаємодія із зарубіжними навчальними закладами і організаціями в питаннях реалізації завдань АСЦ ХАІ; 

- здійснення організаційного та методичного супроводження навчального процесу в філіях із залученням місцевих сертифікованих фахівців; 

- участь у створенні, оснащенні та оновленні тематичних лабораторій відповідно до вимог, викладених в РАВТ на дозволений вид діяльності. 

3.2 АСЦ ХАІ відповідно до основних напрямків діяльності та за узгодженням із ректором проводить: 

- розроблення і узгодження з Державною авіаційною службою України необхідної документації відповідно до вимог Авіаційних правил і законодавства України; 

- розроблення навчальних планів і формування пропозицій щодо штату сертифікованих викладачів відповідно до законодавчих актів; 

- формування та виконання договорів на наукові, науково-технічні, експериментальні роботи із замовниками; 

- атестацію слухачів, які успішно склали випускні іспити, з видачею відповідного сертифіката; 

- укладання та супроводження виконання тематичних договорів з організаціями і підприємствами відповідно до законодавства України; 

- взаємодію з керівництвом навчальних закладів та організацій в питаннях діяльності створених за кордоном філій центру та координація їх робот відповідно до вимог Авіаційних правил і законів країни перебування; 

- надання консультативних послуг (наукового, технічного характеру тощо) у встановленому в Університеті порядку. 

3.3 Співробітники АСЦ ХАІ беруть участь у таких процесах СУЯ Університету: 

- забезпечення якості навчального процесу, науково-дослідних робіт, прикладних наукових досліджень; 

- забезпечення якості робіт згідно з вимогами Авіаційних правил, які доповнюють СУЯ Університету. 

В АСЦ ХАІ також виконуються обов'язкові процеси СУЯ: 

- управління задокументованою інформацією; 

- коригувальні дії; 

- запобіжні дії; 

- управління невідповідностями. 

4. Права й обов'язки 

4.1 Права і обов'язки АСЦ ХАІ реалізуються через права і обов'язки його керівника - начальника відділу - директора АСЦ ХАІ. 

4.2 Начальник відділу - директор АСЦ ХАІ має право: 

- вносити пропозиції керівництву Університету, вченій раді Університету щодо поліпшення планування й організації роботи АСЦ ХАІ; 

- вносити пропозиції щодо штатного розкладу АСЦ ХАІ; 

- ініціювати перед ректором прийом та звільнення працівників до АСЦ ХАІ за узгодженими Університетом процедурами, формами трудового договору і у межах затвердженого штатного розкладу; 

- подавати згідно з чинними нормативними документами, зокрема, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку й Колективним договором, клопотання щодо заохочення співробітників АСЦ ХАІ або застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством і Правилами внутрішнього розпорядку Університету; 

- вимагати від усіх співробітників АСЦ ХАІ виконання Правил внутрішнього розпорядку Університету, посадових інструкцій, трудового договору (контракту), цього Положення; 

- видавати розпорядження щодо діяльності АСЦ ХАІ, які є обов'язковими для виконання всіма співробітниками АСЦ ХАІ і можуть бути скасовані ректором Університету, якщо суперечать законодавству, Статуту Університету або завдають шкоди інтересам Університету, контролювати виконання вимог наказів, розпоряджень керівництва Університету, власних розпоряджень; 

- розробляти посадові інструкції працівників АСЦ ХАІ; 

- організовувати працю та керівництво діяльністю співробітників АСЦ ХАІ; 

- отримувати від структурних підрозділів Університету необхідну інформацію для виконання функцій, покладених на АСЦ ХАІ; 

- організовувати наради з питань роботи АСЦ ХАІ; 

- ініціювати перед ректором укладання договорів, угод з контрагентами за узгодженими Університетом процедурами; 

- за наказом ректора на підставі доручення представляти АСЦ ХАІ у взаєминах з підприємствами, установами й організаціями, у тому числі у діяльності міжнародних організацій. 

Порядок взаємодії АСЦ ХАІ з підприємствами, організаціями, установами визначається і контролюється ректором Університету. 

4.3 Начальник відділу-директор АСЦ ХАЇ має обов'язки: 

- забезпечувати належне виконання основних завдань, функції АСЦ ХАІ відповідно до цього Положення, завдань керівництва Університету, зобов'язань перед Державою, державними та іншими органами, установами, підприємствами, а також договірних зобов'язань; 

- щорічно звітувати про результати роботи в установленому порядку; 

- на вимогу ректора, головного бухгалтера, керівників відповідних відділів (служб) Університету надавати необхідні відомості, документи про діяльність АСЦ ХАІ для проведення внутрішнього аудиту підрозділу; 

- створювати необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 

- конкретизувати функціональні обов'язки працівників АСЦ ХАІ; 

- виконувати функції, завдання та зобов'язання, передбачені Колективним договором Університету; 

- створювати безпечні та нешкідливі умови праці, особисто вживати заходів для усунення будь-якої ситуації, що створює загрозу життю або здоров'ю людей і навколишньому природному середовищу; 

- надавати у відділ кадрів, планово-фінансовий, бухгалтерію та інші підрозділи Університету інформацію за станом бюджетних і господарсько-договірних науково-дослідних робіт, іншу інформацію, необхідну для складання звітів Університету у вищі організації.

5. Керування 

5.1 АСЦ ХАІ очолює начальник відділу - директор АСЦ ХАІ, який призначається і звільняється з посади ректором Університету. 

5.2 На посаду начальника відділу - директора АСЦ ХАІ призначається особа, яка має вищу освіту освітнього ступеня магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст) відповідного напряму роботи із авіаційних спеціальностей, стаж роботи за фахом не менш ніж 2 роки. Начальник відділу - директор АСЦ ХАІ може делегувати частину власних повноважень заступникові або іншим співробітникам АСЦ ХАІ. Начальника відділу - директора АСЦ ХАІ може бути звільнено з посади на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Університету, вимог посадової інструкції. Рішення про звільнення з посади начальника відділу - директора АСЦ ХАІ приймається ректором. 

5.3 Начальник відділу - директор АСЦ ХАІ виконує такі функції: 

-разом з колегіальним органом управління чи органом громадського самоврядування у межах чинного законодавства України, цього Положення і доручення вирішує питання діяльності АСЦ ХАІ; 

- у межах своїх повноважень видає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками АСЦ ХАІ; 

- за дорученням ректора Університету представляє АСЦ ХАІ у державних та інших органах, відповідає за результати діяльності АСЦ ХАІ; 

- ініціює застосування заходів морального та матеріального заохочення, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством України, Статутом, Колективним договором Університету; 

- контролює розроблення, впровадження, функціонування і вдосконалення певних процесів системи управління якістю у частині, що стосується діяльності АСЦ ХАІ. 

5.4 Органом громадського самоврядування АСЦ ХАІ є збори трудового колективу. Порядок скликання, повноваження Й інші питання діяльності зборів трудового колективу АСЦ ХАЇ вирішуються відповідно до Статуту та Положення про конференцію трудового колективу Університету.

6. Відповідальність 

6.1 Відповідальність АСЦ ХАІ реалізується через відповідальність його працівників і начальника відділу - директора АСЦ ХАІ. При цьому відповідальність кожного працівника є індивідуальною залежно від покладених на нього посадових обов'язків, і її визначено посадовою інструкцією і Правилами внутрішнього розпорядку Університету.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами 

7.1 Для реалізації своїх функцій і завдань АСЦ ХАІ у встановленому порядку може отримувати або надавати інформацію, що стосується його компетентності, брати участь в ініціюванні спільних заходів, взаємодіяти в межах своєї компетентності з іншими структурними підрозділами Університету, компаніями, ЗВО, міжнародними організаціями й державними установами за дорученням та  організаційно-розпорядчими, нормативними документами ректорату, Статутом Університету й діючим законодавством України. 

7.2 Для проходження навчання відповідно до вимог PART-147 слухачі подають заяву до АСЦ, укладають контракт з Університетом в особі ректора та після оплати рахунку приступають до навчання. Згідно з програмою навчання теоретичні та практичні заняття проводять сертифіковані викладачі в аудиторіях університету, а практику з обслуговування повітряних суден слухачі проходять в організаціях PART-145 на договірній основі. Розклад занять і аудиторій розробляє диспетчерська служба університету спільно з АСЦ. Програма навчання, навантаження, іспити і т. ін. обумовлені в Керівництві організації PART-147 та PART-66, яке узгоджується і затверджується Державною авіаційною службою України або уповноваженими підрозділами EASA.

8. Прикінцеві положення 

8.1 Положення про АСЦ ХАІ затверджується вченою радою Університету й вводиться в дію наказом ректора Університету. 

8.2 Зміни і (або) доповнення до цього Положення вносяться у порядку, установленому для його прийняття, розглядаються й затверджуються вченою радою Університету і вводяться в дію наказом ректора Університету. 

8.3 Положення про АСЦ ХАІ підписується начальником відділу - директором АСЦ ХАІ і погоджується з проректором з наукової роботи, начальником відділу кадрів, головним бухгалтером, начальником юридичного відділу Університету.

Предметні олімпіади у форматі НМТ