Положення про центр розвитку інновацій, міжнародного науково- технічного та освітнього співробітництва | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення про структурні підрозділи та службиПоложення про центр розвитку інновацій, міжнародного науково- технічного та освітнього співробітництва

Положення про центр розвитку інновацій, міжнародного науково- технічного та освітнього співробітництва

Положення про центр розвитку інновацій,
міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 6 від 24 січня 2018 року

СУЯ ХАІ-ЦРІ-П/001:2018

Дата введення 01 лютого 2018 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про Центр розвитку інновацій, міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва (далі - ЦРІ) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) розроблено відповідно до законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIІІ (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, Положення «Про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та VІ рівнів акредитації», затвердженого  Наказом МОН України від 01.06.2006 № 422, Статуту Університету (далі – Статут). Це Положення регламентує загальні управлінські й економіко-правові засади функціонування ЦРІ.

1.2 ЦРІ є структурним підрозділом Університету й підпорядковується безпосередньо ректору Університету. Поточне оперативне управління діяльністю ЦРІ здійснюватиметься помічником ректора з інноваційної діяльності.

1.3 ЦРІ створюється, реорганізується або ліквідується наказом ректора за рішенням вченої ради Університету. Припинення діяльності ЦРІ здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації. При реорганізації всю документацію ЦРІ з основних видів діяльності має бути своєчасно передано на збереження правонаступнику, а під час ліквідування – до архіву Університету.

1.4 Діяльність ЦРІ організовується й проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України, Статуту Університету, Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку Університету, наказів і розпоряджень ректора, рішень вченої ради Університету, а також цього Положення.

1.5 Контроль, перевірка діяльності ЦРІ здійснюється за порядком, який визначеним законодавством України й діючими нормативними актами.

1.6 Керування ЦРІ здійснює директор, який призначається наказом ректора. 

2. Основні завдання

2.1 Основною метою діяльності ЦРІ є підтримка, розвиток та комерціалізація результатів інноваційних науково-технічних проектів, розвиток міжнародного науково-технічного й освітнього співробітництва, реалізація програм технічної модернізації Університету.

2.2 ЦРІ відповідно до мети реалізує такі основні завдання:

– розроблення пропозицій і проектів перспективного розвитку Університету щодо освітньої, наукової, виробничої й іншої діяльності та матеріально-технічної бази;

– впровадження й координація заходів з розширення джерел позабюджетного фінансування й отримання технічної допомоги;

– координація роботи системи «Інноваційний офіс»;

– координація роботи системи трансферу технологій;

– координація роботи системи «Бізнес-інкубатор» і забезпечення створення й розвитку стартап-компаній на базі технічних розробок і комерційних ідей;

– координація роботи зі створення інфраструктури забезпечення стартап- руху на базі підрозділів Університету;

– координація роботи «відкритих лабораторій» і системи надання платних технічних послуг;

– сприяння розвитку співпраці з підприємствами, організаціями й установами з питань реалізації системи двостороннього зв’язку з метою актуалізації навчальних програм, тематики наукових досліджень, отримання запитів на технічні розробки для вирішення поточних завдань підприємств, доведення до практичного результату й комерціалізації результатів наукових досліджень та ін.;

– організація заходів з підвищення кваліфікації наукових, науково- педагогічних кадрів на базі вітчизняних і зарубіжних підприємств-партнерів і ЗВО, організація стажування студентів і сприяння розробленню та впровадженню нових технологій навчання й контролю знань, використанню технічних засобів навчання й інформаційно-комунікаційних технологій. 

3. Функції

Для здійснення мети ЦРІ виконує такі функції:

3.1 Участь у підготовці проектів перспективного розвитку Університету щодо освітньої, наукової, виробничої й іншої діяльності та матеріально-технічної бази.

3.2 Збирання, систематизація й аналіз статистичних даних, які характеризують ефективність діяльності Університету за напрямами роботи відповідно до завдань ЦРІ.

3.3 Упровадження й координація заходів з розширення джерел позабюджетного фінансування.

3.4 Координація процесів отримання технічної допомоги з боку донорських організацій, установ, національних і міжнародних фондів, грантових програм тощо.

3.5 Координація роботи системи «Інноваційний офіс» як комплексної системи підтримки й розвитку інновацій на базі Університету й компаній-партнерів, у тому числі із залученням зовнішніх інвестицій:

– інформаційна підтримка проектів (аналіз ринку, комерційної привабливості продукту, допомога в підготовці бізнес-плану, реклама продукту);

– організаційна підтримка проекту (пошук партнерів для додаткових досліджень, доопрацювання продукту, організації виробництва, організації збуту: промислових підприємств, дослідних інститутів, комерційних компаній, незалежних фахівців в Україні, ЄС, США, Канаді, країнах азіатсько-тихоокеанського регіону та ін.);

– технічна підтримка проекту (організація додаткових досліджень, випробувань, виготовлення дослідного, комерційного зразка на базі підрозділів Університету);

– фінансова підтримка (пошук інвесторів): забезпечення реалізації інвестиційно-привабливих проектів із залученням інвесторів, виробничих і комерційних партнерів з ЄС, США, Канади, країн СНД тощо.

3.6 Координація роботи системи трансферу технологій (включаючи продаж патентів, ліцензій, технологій, розробок, інноваційні проекти, консультаційні послуги, послуги з комерціалізації результатів наукової діяльності, послуги бізнес-інкубатора тощо.):

– сприяння поширенню інформації про розробки Університету;

– створення системи     двостороннього    зв'язку     з     підприємствами, комерційними фірмами, технопарками України й зарубіжжя;

– установлення контактів з представниками компаній (підприємств);

– створення системи онлайн доступу до бази даних і послуг онлайн консалтингу для представників будь-яких підприємств і організацій тощо.

3.7 Координація роботи системи «Бізнес-інкубатор» і забезпечення створення й розвитку стартап-компаній на базі технічних розробок і комерційних ідей як співробітників Університету, так і сторонніх організацій і фізичних осіб:

– допомога в реєстрації підприємства (Університет може бути співзасновником підприємства, що створюється, нарівні з розробниками технології);

– організація надання юридичної і бухгалтерської підтримки за мінімальними для підприємства розцінками;

– надання «єдиного офісу» (офісне приміщення із секретаріатом, де обслуговуються відразу всі новостворювані підприємства);

– сприяння наданню виробничих приміщень і обладнання (згідно договорів з Університетом), тощо.

3.8 Координація роботи зі створення інфраструктури забезпечення стартап-руху на базі підрозділів Університету (інфраструктурна, технічна, юридична, бухгалтерська підтримка).

3.9 Координація роботи «відкритих лабораторій» і системи надання платних технічних послуг (надання технічних консультацій, проведення досліджень та експериментів, використання обладнання, технічного оснащення, приладів сторонніми організаціями й фізичними особами на контрактній (платній) основі). Створення, у встановленому законодавством порядку, лабораторій ЦРІ, з метою реалізації завдань ЦРІ. Початку роботи лабораторій ЦРІ передуватиме видання відповідного наказу по Університету.

3.10 Координація співпраці з підприємствами, організаціями й установами з питань реалізації системи двостороннього зв’язку з метою актуалізації навчальних програм, тематики наукових досліджень, отримання запитів на технічні розробки для вирішення поточних завдань підприємств та ін.

3.11 Координація співпраці з підприємствами, організаціями, установами й фізичними особами з питань розроблення, доведення до практичного результату й комерціалізації результатів наукових досліджень, реалізації спільних інноваційних проектів.

3.12 Сприяння розвитку перспективних форм співробітництва з закладами освіти, науково-дослідними установами України й зарубіжжя.

3.13 Аналіз і вдосконалення міжнародного співробітництва у сфері трансферу технологій і реалізації інноваційних проектів, грантів, програм науково-технічного співробітництва, навчальних програм, стажувань та ін.

3.14 Організація участі в міжнародних науково-технічних програмах і конкурсах міжнародних наукових фондів.

3.15 Організація виставок-ярмарок, конференцій, конкурсів у рамках завдань підрозділу.

3.16 Організація заходів з підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних кадрів на базі українських і зарубіжних підприємств-партнерів і ЗВО, у тому числі за рахунок міжнародних грантів і програм.

3.17 Сприяння розробленню та впровадженню нових технологій навчання й контролю знань, використанню технічних засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій.

3.18 Розроблення пропозицій про змінення структури, ліквідацію і створення структурних підрозділів Університету, започаткування нових освітніх програм, спеціальностей і спеціалізацій.

3.19 Сприяння участі Університету у вітчизняних і міжнародних рейтингах ЗВО.

3.20 Сприяння діяльності що до включення періодичних видань Університету до міжнародних наукометричних баз.

3.21 Сприяння залученню молодих учених і студентів Університету до міжнародних проектів і програм.

3.22 Підготовка звітної інформації з різних питань науково-технічної діяльності ЦРІ.

3.23 Взаємодія з науковими й навчальними підрозділами Університету, радою молодих науковців, органами студентського самоврядування й первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів. 

4. Права й обов’язки

4.1 Права й обов’язки ЦРІ реалізуються через права й обов’язки його директора та співробітників.

4.2 Директор ЦРІ має право й зобов’язаний:

– видавати розпорядження щодо діяльності ЦРІ, які є обов’язковими для виконання всіма співробітниками ЦРІ і можуть бути скасовані ректором Університету, якщо суперечать законодавству, Статуту Університету або завдають шкоди інтересам Університету;

– вносити пропозиції керівництву Університету, вченій раді Університету щодо поліпшення планування й організації роботи ЦРІ;

– отримувати від структурних підрозділів Університету матеріали, необхідні для виконання функцій, покладених на ЦРІ;

– організовувати наради з питань роботи ЦРІ та його підрозділів;

– подавати згідно з чинними нормативними документами, зокрема, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку й Колективним договором, клопотання щодо заохочення співробітників ЦРІ або застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством та Правилами внутрішнього розпорядку Університету;

– вимагати від усіх співробітників ЦРІ виконання Правил внутрішнього розпорядку Університету, посадових інструкцій, трудового договору (контракту), цього Положення;

– клопотати до адміністрації Університету щодо модернізації обладнання, оснащення лабораторій ЦРІ сучасними технічними засобами навчання й комп’ютерною технікою.

5. Керування

5.1 Керування ЦРІ здійснює директор. На посаду директора ЦРІ призначається особа, яка має повну вищу освіту (магістр або спеціаліст) та досвід роботи в даній галузі для магістра не менше двох років, для спеціаліста – не менше трьох років.

5.2 Директор ЦРІ може делегувати частину власних повноважень заступнику або іншим співробітникам ЦРІ.

5.3 Директора ЦРІ може бути звільнено з посади на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Університету, вимог посадової інструкції. Рішення про звільнення з посади директора ЦРІ приймає ректор Університету.

5.4 Директор ЦРІ:

– подає на затвердження помічнику ректора з інноваційної діяльності пропозиції щодо розподілу функціональних обов’язків співробітників ЦРІ, а також щодо їх призначення, звільнення, заохочення або накладення стягнення;

– координує роботу працівників ЦРІ щодо поставлених перед ними завдань, є відповідальним за їх повне й своєчасне виконання;

– вирішує поточні питання діяльності ЦРІ;

– організовує матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦРІ;

– звітує перед помічником ректора з інноваційної діяльності про результати своєї діяльності;

– підписує і візує документи відповідно до наданих повноважень;

– контролює розроблення, упровадження, функціонування й удосконалення процесів системи управління якістю у частині, що стосується діяльності ЦРІ. 

6. Відповідальність

6.1 Відповідальність ЦРІ реалізується через відповідальність його директора та працівників. При цьому відповідальність кожного працівника є індивідуальною залежно від покладених на нього посадових обов’язків і її визначено відповідною посадовою інструкцією і Правилами внутрішнього розпорядку Університету. 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

Для реалізації своїх функцій і завдань ЦРІ у встановленому порядку може:

7.1 Отримувати або надавати інформацію, що стосується його компетентності іншим структурним підрозділам Університету.

7.2 Ініціювати та брати участь в спільних заходах, та взаємодіяти в межах своєї компетентності з іншими структурними підрозділами Університету, компаніями, ЗВО, міжнародними організаціями й державними установами згідно з організаційно-розпорядчими, нормативними документами, Статутом Університету й діючим законодавством України. 

8. Прикінцеві положення

8.1 Положення про   ЦРІ   погоджують  проректор  з   наукової  роботи, начальник відділу кадрів і провідний юрисконсульт Університету.

8.2 Положення про ЦРІ затверджується вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

8.3 Зміни і (або) доповнення до цього Положення вносяться у порядку, установленому для його прийняття.

Предметні олімпіади у форматі НМТ