Regulations on the Faculty of International Communications and Training of Foreign Citizens | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations on structural subdivisions and servicesRegulations on the Faculty of International Communications and Training of Foreign Citizens

Regulations on the Faculty of International Communications
and Training of Foreign Citizens

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 1 від 27 серпня 2021 року

Введено в дію наказом №288 від 28 серпня 2021 року

 

СУЯ ХАІ-Ф8-П/001:2021

Дата введення в дію: 28 серпня 2021 року

Редакція № 2

1. Загальні положення

1.1 Положення про факультет міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян (далі - Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблене відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність факультету Університету.

1.2 Положення ґрунтується на принципах викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, міжнародному стандарті «Системи менеджменту якості. Вимоги» ІБО 9001:2015, розробленого відповідно до документів Європейської Асоціації із забезпечення якості у вищій освіті (ENQA), Європейської Асоціації університетів (EUA), Європейської Асоціації вищих навчальних закладів (EURASHE), Європейського студентського міжнародного бюро (ESIB) та інших нормативних документах, що стосуються вищої освіти.

1.3 Факультет Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Факультет) є освітнім, науковим та адміністративним структурним підрозділом Університету, який провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти за ліцензованими спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

1.4 Факультет є структурним підрозділом Університету.

1.5 Факультет створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора Університету на підставі рішення Вченої ради Університету.

1.6 Факультет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим Положенням.

1.7 Організація освітнього процесу на Факультеті базується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Постанові Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 №200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів», наказах Міністерства освіти України від 15.07.1996 №245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», від 07.08.2002 №450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

1.8 Факультет як структурна одиниця Університету реалізує функцію організації, координації та управління підготовкою здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними ступенями молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, а також за науковими ступенями доктора філософії та доктора наук.

1.9 Факультет забезпечує підготовку фахівців за денною, заочною та дистанційною формами навчання за відповідними рівнями вищої освіти.

1.10 Факультет здійснює діяльність на засадах централізації функцій управління та обслуговування. Факультет будується за принципами поєднання централізації і децентралізації управління.

Факультет підпорядковується ректорові Університету.

Безпосередньо керівництво Факультетом здійснює його декан.

Вчена рада Факультету є його колегіальним органом управління.

Органом громадського самоврядування Факультету є збори трудового колективу Факультету.

Робочими органами Факультету є деканат, стипендіальна, відбіркова комісії тощо.

На Факультеті діють відповідні органи студентського самоврядування, Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, первинної профспілкової організації працівників, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів, докторантів.

1.11 Факультет, як основний структурний підрозділ Університету, має власну печатку, штампи, фірмові бланки та інші атрибути.

2. Мета і основні завдання діяльності факультету

2.1 Основною метою діяльності Факультету є забезпечення необхідних умов для отримання здобувачами вищої освіти освітньо-професійних ступенів молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, якісної підготовки наукових спеціалістів вищої кваліфікації, що грунтується на сучасному рівні знань та наукових досліджень, які спроможні успішно працювати в конкурентному середовищі в Україні та за її межами.

2.2 Основними завданнями Факультету є:

2.2.1 Концентрація кадрового потенціалу (науково-педагогічних та наукових працівників професійного та наукового спрямування), а також матеріально-технічних, науково-методичних ресурсів для ефективного виконання освітніх, наукових та інших завдань вищої школи, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певних освітньо-професійних ступенях (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) та наукових ступенях доктора філософії та доктора наук.

2.2.2 Організація та проведення освітнього процесу відповідно до затверджених навчальних планів і графіків підготовки здобувачів вищої освіти з України та іноземних громадян на денній, заочної та дистанційної формах навчання за видами навчальних занять з дисциплін кафедр.

2.2.3 Забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу.

2.2.4 Виготовлення та видача документів про освіту та додатків до них.

2.2.5 Підготовка та видача академічних довідок.

2.2.6 Моніторинг якості освіти, забезпечення прозорості її процедур та результатів, сприяння розвитку громадського контролю.

2.2.7 Створення і впровадження нових технологій навчання та програм наукових досліджень.

2.2.8 Створення умов для реалізації права на академічну мобільність як здобувачів вищої освіти, так і для науково-педагогічного персоналу Факультету.

2.2.9 Забезпечення гнучкості програм підготовки фахівців, спрямованої на задоволення потреб ринку праці. Створення умов щодо особистісної орієнтації освіти й науки, задоволення потреб здобувачів освіти відповідно до їхніх інтересів, здібностей і потреб суспільства.

2.2.10 Організація профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки серед школярів, учнів технікумів, ліцеїв, гімназій для набору на навчання в Університеті.

2.2.11 Попередження фактів корупції в Університеті.

2.2.12 Забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу в рамках виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Університету, функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману, хабарництва, необ’єктивного оцінювання в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти, яка базується на принципах науковості, взаємної довіри, поваги і відповідальності.

2.2.13 Організація і розвиток міжнародного співробітництва та партнерства.

2.2.14 Удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу і організація роботи кафедр Факультету.

2.2.15 Організація наукових досліджень, контроль за ними та підготовка науково-педагогічних кадрів на кафедрах Факультету.

2.2.16 Забезпечення проведення претензійної роботи на Факультеті відповідно до Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в Університеті.

2.2.17 Організація культурно-масової й виховної роботи, дозвілля та побуту здобувачів вищої освіти, стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти відповідно до чинних положень.

3. Функції факультету

За напрямами діяльності на рівні Факультету виконуються такі функції:

3.1 3 навчальної роботи:

3.1.1 Участь у складанні розкладів навчальних занять, заліків й екзаменів, контроль за якістю їх проведення.

3.1.2 Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних графіків навчальної роботи здобувачів вищої освіти.

3.1.3 Організація проведення та загальне керівництво виробничою, навчальною та переддипломною практиками.

3.1.4 Контроль за виконанням навчальних планів та програм підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійних ступенів молодший бакалавр, бакалавр та магістр, а також здобувачів наукових ступенів доктора філософії та доктора наук.

3.1.5 Організація відвідування навчальних занять здобувачами вищої освіти та обліку їхньої успішності.

3.1.6 Моніторинг ведення журналів, аналіз результатів успішності та проведення заходів для зміцнення навчальної дисципліни здобувачів вищої освіти та підвищення якості навчання.

3.1.7 Організація проведення заліків, екзаменів здобувачів вищої освіти, їхньої участі у ректорському контролі знань.

3.1.8 Удосконалення методів оцінювання якості освітнього процесу.

3.1.9 Організація та контроль обліку і звітування щодо успішності та якості навчання здобувачів вищої освіти на Факультеті.

3.1.10 Підготовка проектів наказів ректора Університету про переведення здобувачів вищої освіти на наступний курс, відрахування або поновлення, про надання академічних відпусток, нарахування стипендій, допуск до занять тощо.

3.1.11 Внесення пропозицій ректору Університету та підготовка проектів наказів щодо допуску здобувачів вищої освіти до атестації екзаменаційними комісіями (далі - ЕК), кваліфікаційних екзаменів, захисту дипломних проектів (робіт).

3.1.12 Внесення пропозицій ректору Університету та підготовка проектів наказів щодо складу ЕК за спеціальностями і освітніми програмами підготовки здобувачів вищої освіти.

3.1.13 Організація проведення атестації випускників, забезпечення умов для ефективної роботи ЕК.

3.1.14 Організація та координація робіт з вивчення потреб ринку праці у фахівцях за спеціальностями Факультету та розроблення пропозицій оптимізації ступеневих освітньо-професійних програм.

3.1.15 Організація роботи стипендіальної комісії Факультету.

3.1.16 Участь в організації та проведенні вступної кампанії.

3.1.17 Впровадження та вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості).

3.1.18 Організація роботи на Факультеті щодо дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

3.1.19 Організація та координація процесу реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

3.2 3 методичної роботи:

3.2.1 Організація розроблення та вдосконалення переліку компетенцій для підготовки молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів за спеціальностями Факультету.

3.2.2 Організація розроблення на підставі переліку компетенцій структурно- логічних схем, навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей кафедр Факультету.

3.2.3 Організація та участь у розробленні та впровадженні стандартів вищої освіти за ліцензованими спеціальностями (з урахуванням освітніх програм).

3.2.4 Організація підготовки ліцензійних та акредитаційних справ за спеціальностями та освітніми програмами Факультету.

3.2.5. Організація розроблення, узгодження та затвердження навчальних планів за спеціальностями кафедр Факультету.

3.2.6 Організація розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін кафедр, програм практик.

3.2.7 Удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасного рівня та перспектив розвитку науки, техніки, технологій та організації операційної діяльності.

3.2.8 Організація впровадження прогресивних методів, новітніх методик, сучасних інформаційних та інноваційних технологій навчання.

3.2.9 Організація навчально-методичного й інформаційного забезпечення освітнього процесу та програм підготовки обов’язковою та додатковою навчальною і навчально-методичною літературою, контроль за ним.

3.2.10 Організація розроблення тематики курсових і дипломних проектів (робіт).

3.2.11 Організація розроблення та контроль актуальності навчально- методичних комплексів дисциплін (НМКД).

3.2.12 Загальне керівництво підготовкою монографій, підручників, навчальних посібників, інших навчально-методичних матеріалів з наук (дисциплін) кафедр Факультету.

3.2.13 Контроль видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок, а також іншої навчальної літератури, придбання засобів навчання та навчального обладнання.

3.2.14 Організація розроблення та застосування засобів діагностики змісту і якості навчання (тестові завдання, завдання для модульних контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо) та систем оцінювання рівня знань.

3.2.15 Планування заходів щодо підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників та контроль за ними.

3.3 3 наукової роботи:

3.3.1 Організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (аспірантів, докторантів), контроль за термінами захисту кандидатських і докторських дисертацій, зокрема іноземними громадянами.

3.3.2 Координація роботи кафедр з підготовки фахівців вищої кваліфікації відповідно до затверджених в установленому порядку плану набору, договорів та індивідуальних контрактів.

3.3.3 Розгляд кандидатур кафедр для вступу до аспірантури та докторантури.

3.3.4 Організація попередньої атестації аспірантів і докторантів.

3.3.5 Обговорення кандидатур, підготовка та подання документів для отримання ними вчених і почесних звань.

3.3.6 Організація та створення умов для проведення науково-дослідних робіт (далі - НДР) за профілями кафедр Факультету на основі бюджетного, господарсько-договірного та грантового фінансування.

3.3.7 Організація та створення умов для впровадження результатів НДР у практичну діяльність та освітній процес.

3.3.8 Організація маркетингових заходів із просування на ринки та комерціалізації результатів НДР.

3.3.9 Організація підготовки документів та матеріалів кандидатів (колективів) на здобуття Державних премій України, зокрема в галузі науки і техніки.

3.3.10 Забезпечення розвитку наукових шкіл.

3.3.11 Організаційне забезпечення підготовки та видання публікацій (монографії, словники, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо).

3.3.12 Організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках.

3.3.13 Створення умов для залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи.

3.3.14 Керівництво здобувачами вищої освіти, які беруть участь у виконанні НДР, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах.

3.3.15 Обговорення кандидатур здобувачів вищої освіти та організація їхньої участі у Всеукраїнських конкурсах студентських НДР.

3.3.16 Організація розроблення, впровадження та експертизи інвестиційних та інноваційних проектів вітчизняних та іноземних підприємств, державних та регіональних органів управління при взаємодії з усіма структурними підрозділами науково-дослідної частини Університету.

3.3.17 Організація та координація процесу реалізації права на академічну мобільність науково-педагогічного персоналу Факультету.

3.4 3 організаційної роботи:

3.4.1 Розроблення пропозицій щодо оптимізації структури Факультету в цілому.

3.4.2 Організація підбору штатів структурних підрозділів Факультету (науково-педагогічних працівників, наукового і навчально-допоміжного персоналу) із залученням до цієї роботи завідувачів кафедр і представників первинної профспілкової організації працівників, наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

3.4.3 Участь у комплектуванні штатів і підготовці кадрів структурних підрозділів Факультету.

3.4.4 Підготовка пропозицій щодо матеріального стимулювання за успішне навчання і зразкову поведінку здобувачів вищої освіти та їх соціального забезпечення.

3.4.5 Організація стажування та підвищення кваліфікації науково- педагогічних, педагогічних працівників кафедр Факультету.

3.4.6 Проведення організаційної та індивідуальної роботи з науково- педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, аспірантами, докторантами Факультету, спрямованої на активізацію їхньої участі у освітньому процесі, розвиток професійної культури, дотримання етичних норм, правил внутрішнього розпорядку Університету, забезпечення атмосфери вимогливості, доброзичливості та взаємної поваги у стосунках.

3.4.7 Встановлення творчих зв’язків з іншими закладами вищої освіти, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, зокрема іноземними.

3.4.8 Організація співпраці з кафедрами інших факультетів Університету, які забезпечують освітній процес на Факультеті.

3.4.9 Організація профорієнтаційних заходів та заходів із залучення осіб на навчання за напрямами спеціальностями та освітніми програмами кафедр Факультету.

3.4.10 Організація заходів щодо залучення осіб для отримання другої вищої освіти.

3.4.11 Організація супроводження сторінки Факультету на веб-сайті Університету, контроль за змістом (контентом) веб-сайтів кафедр Факультету.

3.4.12 Висвітлення результатів діяльності Факультету на інформаційних стендах та в засобах масової інформації.

3.4.13 Забезпечення участі співробітників кафедр Факультету у роботі експертних рад, комісій, робочих груп тощо Міністерства освіти і науки України, інших органів забезпечення якості освіти, спеціалізованих радах із захисту дисертацій.

3.4.14 Забезпечення проведення претензійної роботи на Факультеті, а саме: підготовка претензій до здобувачів вищої освіти, які навчаються (навчалися) на Факультеті, якщо за даними бухгалтерії Університету у них є дебіторська заборгованість за освітні послуги.

3.4.15 Визначення разом із органами самоврядування рейтингів кафедр та науково-педагогічних працівників кафедр Факультету.

3.4.16 Впровадження іншої, не забороненої законодавством України діяльності, пов’язаної із завданнями Факультету та Університету.

3.5 3 організаційно-виховної роботи:

3.5.1 Здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання відповідальності громадян в дусі патріотизму і поваги до Конституції України.

3.5.2 Розроблення та затвердження у встановленому порядку планів виховної роботи, зокрема в гуртожитках, та вдосконалення навчально-виховного процесу на Факультеті.

3.5.3 Організація, спільно із профспілковими організаціями та органом студентського самоврядування, виховної роботи серед здобувачів вищої освіти, спрямованої на дотримання морально-етичних норм поведінки як в Університеті так і за його межами, дбайливе ставлення до майна Університету.

3.5.4 Забезпечення контролю, із залученням органу студентського самоврядування, за створенням необхідних соціальних та санітарно-побутових умов для здобувачів вищої освіти, які проживають у гуртожитках.

3.5.5 Підготовка необхідних документів для поселення здобувачів вищої освіти у гуртожиток.

3.5.6 Призначення за поданням кафедр наставників (кураторів) академічних груп, організація їхньої роботи та контроль за нею.

3.5.7 Розроблення та проведення, із залученням органу студентського самоврядування заходів, з впровадження в студентському середовищі здорового способу життя.

3.5.8 Проведення заходів, спрямованих на підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді, сприяння розвитку художньої самодіяльності на Факультеті у співпраці з Центром зв’язків з громадськістю Університету.

3.5.9 Аналіз надзвичайних випадків, що сталися, порушень дисципліни та громадського порядку та здійснення профілактичних заходів в межах чинного законодавства.

3.5.10 Проведення заходів щодо профілактики захворювань серед здобувачів вищої освіти.

3.5.11 Планування та організація заходів щодо соціально-психологічної адаптації першокурсників, підтримання зв’язків з родинами здобувачів вищої освіти Факультету.

3.5.12 Планування та організація патріотично-виховної роботи серед здобувачів вищої освіти і співробітників Факультету.

3.5.13 Організація участі здобувачів вищої освіти Факультету в загальноуніверситетських культурно-масових та спортивних заходах.

3.5.14 Координація громадської діяльності здобувачів вищої освіти та співробітників Факультету.

3.5.15 Організація контролю, обліку і звітності з виховної роботи.

3.5.16 Організація участі здобувачів вищої освіти у громадських і внутрішньоуніверситетських господарських роботах.

3.5.17 Організаційне забезпечення участі здобувачів вищої освіти Факультету в загальноуніверситетських заходах «День ХАІ», «Посвята в студенти», вручення дипломів про закінчення навчання та Університетських конкурсах.

3.6 3 міжнародної діяльності:

3.6.1 Здійснення міжнародного співробітництва та партнерства з юридичними особами на підставі угод, укладених Університетом, у межах наданих повноважень.

3.6.2 Розроблення та реалізація комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір, зокрема через організацію та участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках.

3.6.3 Вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедр Факультету та використання його в навчальному процесі.

3.6.4 Презентація діяльності та досягнень Факультету на міжнародному рівні, зокрема через веб-сайт.

3.6.5 Організація обміну здобувачами вищої освіти та науково- педагогічними працівниками зі спорідненими факультетами (кафедрами) університетів-партнерів згідно договорів про співробітництво.

3.6.6 Участь у виконанні міжнародних освітніх проектів та програм.

3.6.7 Організація зв’язків з іноземними випускниками кафедр Факультету (за їх наявності).

3.6.8 Участь у міжнародній інтеграції у сфері підготовки кадрів шляхом реалізації програми «Подвійний диплом».

3.6.9 Організація сприяння та контроль за розвитком міжнародного співробітництва кафедр Факультету.

3.7 Інші функції з різних напрямів діяльності, крім безпосередньо зазначених у пунктах 3.1 - 3.6 цього Положення, на Факультет можуть покладатися у разі:

3.7.1 Прийняття нових внутрішньоуніверситетських нормативних документів, якими передбачено виконання прямо не зазначених у цьому Положенні завдань і функцій;

3.7.2 Прийняття наказів та розпоряджень ректором, обумовлених змінами у законодавстві України або вимогами Міністерства освіти і науки України чи інших органів державної влади України або органів місцевого самоврядування.

3.8 При виконанні покладених на Факультет та/або структурних підрозділів, що входять до його складу, завдань і функцій, працівники Факультету зобов’язані дотримуватися встановлених в Університеті правил і процедур, неухильно виконувати розпорядження, вказівки, доручення ректора, проректорів, керівників навчальних і загально-університетських відділів і служб з напрямків роботи.

4. Керівництво факультетом

4.1 Для вирішення поточних питань діяльності Факультету створено робочий орган - деканат Факультету. Діяльність деканату регулюється Положенням про деканат.

Діяльність інших робочих органів Факультету - стипендіальної, відбіркової комісій Факультету тощо, регламентується Положенням про правила призначення і виплати стипендій студентам Університету (СУЯ ХАІ-НОВ-П/007:2017), Положенням про приймальну комісію Університету (СУЯ ХАІ-НОВ-П/003:2015) та іншими внутрішньо-університетськими актами.

4.2 Декан Факультету.

4.2.1 Керівництво Факультетом здійснює декан. Термін перебування на посаді декана однієї особи - не більш як 10 років.

4.2.2 Декан факультету призначається на посаду за процедурою, що встановлено ст. 43 Закону України «Про вищу освіту», з числа найбільш досвідчених та авторитетних докторів (кандидатів) наук, професорів (доцентів) за профілем діяльності Факультету за згодою більшості від повного складу органу громадського самоврядування Факультету. Ректор Університету укладає з деканом Факультету контракт терміном до п’яти років. Права та обов’язки декана Факультету визначаються цим Положенням, укладеним ним з Університетом трудовим договором (контрактом) та його посадової інструкцією.

4.2.3 Декан Факультету:

- формує та забезпечує реалізацію стратегії розвитку Факультету;

- організовує навчально-виховну, наукову та кадрову діяльність Факультету;

-здійснює контроль за якістю роботи науково-педагогічних працівників, організації навчально-виховної та культурно-масової роботи;

- контролює виконання функціональних обов’язків співробітників;

- видає розпорядження по Факультету, які є обов’язковими для виконання всіма структурними підрозділами та співробітниками, здобувачами вищої освіти Факультету і можуть бути скасовані ректором Університету (скасовуються розпорядження декана, які суперечать чинному законодавству, Статуту Університету чи завдають шкоди інтересам Університету);

- несе персональну відповідальність з питань системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти та системи менеджменту якості Факультету;

- представляє Факультет в колегіальних органах управління, органах громадського самоврядування, дорадчих та робочих органах Університету;

- скликає та проводить наради з керівниками структурних підрозділів Факультету з поточних та перспективних питань у період між засіданнями Вченої ради Факультету;

-узгоджує навчальні плани та програми підготовки фахівців;

-узгоджує кандидатури працівників та здобувачів вищої освіти Факультету для їх стимулювання, заохочення або накладання стягнень;

- щорічно звітує перед Вченою радою Факультету;

- вирішує інші питання діяльності Факультету відповідно до чинного законодавства. Статуту Університету та цього Положення;

- несе відповідальність за невиконання вимог чинного законодавства та нормативних документів.

4.2.4 В установленому порядку декан Факультету може здійснювати науково-педагогічну діяльність, під час якої він зобов'язаний дотримуватися вимог, що визначені посадовою інструкцією науково-педагогічного працівника відповідної категорії (професора, доцента).

4.2.5 Декан Факультету відповідає за результати діяльності Факультету перед ректором, Вченою радою Університету, проректорами, Вченою радою Факультету, а також щорічно звітує за результатами своєї діяльності на зборах трудового колективу Факультету.

4.2.6 Декан Факультету може бути звільнений з посади з підстав, визначених трудовим законодавством України, а також за порушення Статуту Університету, цього Положення, умов трудового договору (контракту) та посадової інструкції.

Пропозиція про звільнення декана Факультету приймається не менш як двома третинами голосів загальної кількості делегатів зборів трудового колективу Факультету. Пропозицію про звільнення декана вносить до зборів трудового колективу Факультету Вчена рада Факультету не менш як половиною голосів її складу.

4.3 Декан Факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Покладання на науково-педагогічного працівника Факультету обов’язків заступника декана Факультету погоджується з органом студентського самоврядування Факультету. Кандидати на виконання обов’язків заступника декана Факультету повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, наведеним у типових посадових інструкціях, та призначатися з числа найбільш досвідчених та авторитетних співробітників Факультету.

Кандидати на виконання обов’язків заступника декана Факультету, які відповідають за науково-методичні напрями роботи, повинні мати науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю Факультету.

Основні функції заступників декана визначені у типових посадових інструкціях та Положенні про деканат, затверджених в установленому порядку.

Декан факультету своїм розпорядженням може здійснювати перерозподіл обов’язків між своїми заступниками на початку навчального року.

4.4 Доручення, вказівки ректора, проректорів, керівників загально- університетських відділів і служб з напрямків роботи, як правило, доводяться до персоналу через деканат і є обов’язковими для виконання всіма працівниками Факультету у визначені у дорученні (вказівці) строк та спосіб.

5. Права та відповідальність

5.1 Права та відповідальність декана Факультету визначається законодавством України, зокрема Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», а також Статутом Університету, цим Положенням, умовами трудового договору (контракту) між Університетом і деканом та його посадовою інструкцією.

5.2 Учасники освітнього процесу на рівні Факультету несуть відповідальність за порушення академічної доброчесності та можуть бути притягнуті до академічної відповідальності. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями Університету, що мають бути затверджені Вченою радою Університету та погоджені з органом студентського самоврядування Університету в частині їхньої відповідальності.

5.3 Декан несе особисту відповідальність за Факультет в цілому, за рівень організації та проведення освітнього процесу, процесів наукової і науково- технічної діяльності, за створення здорової, творчої обстановки в колективі Факультету, підвищення кваліфікації співробітників Факультету, дотримання штатної та фінансової дисципліни, за ведення, стан і результати претензійної роботи на Факультеті, за дотримання співробітниками та здобувачами освіти правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки, ефективне та раціональне використання закріплених за Факультетом обладнання, майна і приміщень, а також за їх збереження.

5.4 Відповідальність кожного працівника є індивідуальною та залежить від обов'язків, покладених на нього для виконання завдань та функцій Факультету в системі менеджменту якості.

5.5 Відповідальність співробітників Факультету визначається чинним законодавством України, правилами внутрішнього розпорядку Університету та їхніми посадовими інструкціями.

5.6 Співробітники Факультету мають право ініціювати перед керівництвом Університету заходи щодо покращення рівня надання освітніх послуг.

5.7 Співробітники Факультету мають право вимагати перед відповідними службами Університету створення необхідних умов для проведення освітнього процесу та наукової діяльності.

5.8 Декан Факультету має право ініціювати перед керівництвом Університету заохочення його співробітників за якісну та сумлінну працю.

6. Структура, органи управління та самоврядування факультету, штатний розпис та ресурсне забезпечення

Структурними підрозділами, що входять до складу Факультету, є кафедри (кафедра документознавства та української мови, кафедра іноземних мов), факультетські лабораторії (лабораторія мультимедійних технологій, лабораторія мобільності студентів) та центри, які здійснюють освітню діяльність і проводять наукові дослідження тощо.

6.1 Кафедра.

6.1.1 Кафедра - це базовий структурний підрозділ Факультету, що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, освітніх програм або навчальних дисциплін.

6.1.2 Кафедра створюється рішенням Вченої ради Університету за умови, що до її складу входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, при чому не менше ніж три з них мають науковий ступінь або вчене звання.

6.1.3 У складі кафедри можуть створюватися навчальні та навчально- наукові лабораторії, центри та філії кафедри на виробничих підприємствах, в наукових організаціях та установах. Метою створення лабораторій, центрів та філій є підвищення якості підготовки фахівців різних освітніх ступенів через залучення до освітнього процесу науковців та практиків із значним досвідом роботи, а також використання матеріально-технічного та науково-виробничого потенціалу зазначених підприємств, організацій та установ. У складі кожної кафедри Факультету може бути створено науковий підрозділ (наприклад: навчально-наукова лабораторія, науковий відділ, науково-дослідний інститут, науково-дослідна лабораторія, проблемна (прикладна) науково-дослідна лабораторія, науковий центр, конструкторське бюро тощо).

6.1.4 3а видом діяльності кафедри Факультету поділяються (можуть поділятися) на кафедри фундаментальної та фахової підготовки.

6.1.5 Порядок роботи, завдання, функції, права і обов'язки керівництва і членів кафедри, склад документації (перелік основних документів), що створюється на кафедрі, а також інші питання діяльності кафедри визначаються (деталізуються) у внутрішньо-університетському Типовому положенні про кафедру.

6.2 Вчена рада Факультету

Вчена рада Факультету є колегіальним органом управління Факультету. Повноваження Вченої ради Факультету визначаються законодавством України та Вченою радою Університету відповідно до Статуту Університету. Основні завдання і функції, склад і керівництво, права і обов’язки членів вченої ради, організація роботи визначені в Положенні про вчену раду факультету Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (СУЯ ХАІ-ВРП-П/001:2019).

6.3 Збори трудового колективу Факультету.

6.3.1 Збори трудового колективу Факультету (далі - Збори) є органом громадського самоврядування Факультету.

6.3.2 Порядок визначення (обрання) учасників Зборів встановлюєтьсяСтатутом Університету та деталізуються Положенням про збори трудового колективу факультету Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (СУЯ ХАІ-ВРП-П/002:2019). Не менше як 75 % від загальної чисельності учасників Зборів мають становити наукові, педагогічні або науково-педагогічні працівники Факультету, не менше 15% - виборні представники з числа осіб, які навчаються на Факультеті, до 10 % - інші категорії співробітників Факультету.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами (службові зв’язки)

Факультет взаємодіє:

7.1 3 іншими факультетами, навчально-науковими відділами Університету з питань виявлення та реалізації міждисциплінарних логічних зв’язків, обміну досвіду, спільних наукових досліджень, проведення спільних виховних та культурно-масових заходів зі здобувачами вищої освіти.

7.2 3 проректорами по напрямам діяльності, начальниками навчальних відділів - з питань планування та організації освітнього процесу і науково- дослідної роботи, участі науково-педагогічних працівників кафедр у проведенні всіх заходів зі здобувачами вищої освіти, що проводяться в Університеті.

7.3 3 навчально-організаційним відділом, навчально-методичним відділом, навчально-аналітичним відділом, навчально-науковим центром інформаційних технологій, навчально-виховним відділом, науково-дослідною частиною, відділом докторантури та аспірантури, адміністративно-господарською частиною, науково- технічною бібліотекою, планово-фінансовим, юридичним відділами, бухгалтерією, відділом кадрів та іншими службами - з питань виконання покладених на колектив Факультету функцій.

8. Результативність діяльності

8.1 Результативність роботи Факультету визначається на рівні всіх кафедр та інших структурних підрозділів (лабораторій, центрів), а також на рівні кожного співробітника Факультету.

8.2 Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток виконання планових завдань, покладених на Факультет або на кожного його співробітника.

8.3 Окремий плановий пункт завдання вважається виконаним, якщо термін виконання та якість результату відповідає встановленим вимогам.

8.4 Показники для розрахунку результативності (ефективності) визначаються (переглядаються) деканом Факультету (співробітниками, відповідальними за напрямки діяльності) з урахуванням показників Університету у цілому на початку звітного періоду.

8.5 Протягом звітного періоду проводиться моніторинг та аналіз показників результативності (ефективності) діяльності Факультету.

8.6 Оцінку результативності (ефективності) процесів надають ректор Університету, Вчена рада Університету, Вчена рада Факультету. За результатами оцінки результативності (ефективності) факультету формується Річний звіт Факультету, який надається ректор для формування інтегральної оцінки системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти та системи менеджменту якості Університету.

8.7 За результатами аналізу показників діяльності та ризиків за процесами, які виконуються на рівні структурних підрозділів та на рівні Факультету в цілому, та у разі виявлення невідповідностей здійснюються коригувальні дії.

8.8 Аналіз показників результативності (ефективності) проводиться у встановлений термін. Висновки щодо функціонування структурного підрозділу (процесів, підпроцесів та персоналу) доводяться до відома співробітників Факультету.

9. Міжнародна діяльність факультету

9.1 Міжнародна діяльність Факультету здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Статуту Університету та згідно з Положеннями про Факультет та Кафедри.

9.2 Органи управління Факультетом аналізують можливості та планують участь у міжнародних проектах та міжнародних освітніх програмах, прогнозують розвиток спільних міжнародних наукових досліджень та науково-дослідних розробок за профілем своєї діяльності.

9.3 Декан факультету подає ректору пропозиції та проекти угод щодо встановлення навчально-методичних, науково-технічних та інших зв’язків з навчальними закладами, підприємствами, організаціями та установами іноземних держав, проводить відповідно до укладених угод та договорів науково-дослідні, консультаційні, рекламні та інші роботи від імені Університету.

9.4 У рамках інтернаціоналізації Університету та з метою інтеграції освітніх програм Університету у глобальний академічний простір Факультет розвиває мережу ЗВО-партнерів, надає консультаційну допомогу та здійснює інформаційний супровід для впровадження програм академічної мобільності для науково-педагогічних, педагогічних, наукових та інших працівників та здобувачів вищої освіти, таких як Ерасмус+, Горизонт Европа, Фулбрайт, Німецька служба академічних обмінів (DAAD) тощо.

9.5 3 метою розбудови науково-освітнього потенціалу Університету Факультет сприяє створенню освітніх консорціумів із провідними закладами вищої освіти Європейського союзу та країн Східного партнерства (CapacityBuildingforHigherEducation). Міжнародна діяльність у цьому напрямку передбачає розвиток спеціалізованих робочих груп за освітніми програмами зі спеціальностей Факультету, внесення відповідних змін до існуючих навчальних планів, проведення міжнародних семінарів, конференцій, вебінарів тощо.

9.6 Для розбудови власного науково-дослідного потенціалу Факультет бере участь у створенні науково-дослідних груп для розв’язання глобальних проблем та імплементації Європейських стандартів якості; сприяє розширенню можливостей з міжнародного стажування (підвищення кваліфікації) та публікації наукових здобутків у міжнародних наукових виданнях науково-педагогічних та наукових працівників Факультету.

9.7 Керівництво Факультету бере участь у моніторингу міжнародних вимог щодо підготовки фахівців з метою своєчасного реагування на глобальні зміни та зміни ринку освітніх послуг.

9.8 Керівництво Факультету вживає усіх заходів для підтримки участі Університету в Міжнародних та Всеукраїнських рейтингах.

10. Прикінцеві положення

10.1 Це Положення приймається Вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

10.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

10.3 У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства України до моменту внесення відповідних змін до цього Положення.

Предметні олімпіади у форматі НМТ