Regulations on the laboratory of mobility of students of the Faculty of Foreign Citizens Training | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations on structural subdivisions and servicesRegulations on the laboratory of mobility of students of the Faculty of Foreign Citizens Training

Положення про лабораторію мобільності студентів факультету з підготовки іноземних громадян

Regulations on the laboratory of mobility of students
of the Faculty of Foreign Citizens Training
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 7 від 10 лютого 2017 року

СУЯ ХАІ-Ф8-П/002:2017

Дата введення 01 березня 2017 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про лабораторію мобільності студентів (далі – лабораторія МС) факультету з підготовки іноземних громадян Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) розроблено відповідно до інструкції «Порядок підготовки положень про структурні підрозділи» СУЯ ХАІ-ВК-РІ/001:2015, Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Статут) і визначає правовий статус лабораторії МС, її структуру, завдання, функції, права, компетенції керівництва, відповідальність та взаємодію з іншими структурними підрозділами.

1.2 Лабораторія МС є структурним підрозділом факультету з підготовки іноземних громадян Університету.

1.3 Керівництво лабораторії МС безпосередньо підпорядковується декану факультету з підготовки іноземних громадян.

1.4 У своїй діяльності лабораторія МС керується Конституцією і законами України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами), указами Президента України і постановами Верховної Ради України, наказами МОН України, Статутом Університету, а акож іншими нормативними документами, ДСТУ ISO 9001:2015 і цим Положенням.

1.5 Лабораторія МС займається організаційно-правовими питаннями щодо академічної мобільності учасників освітнього процесу, які здобувають освітні ступені бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук, науково- педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу в Університеті.

1.6 Лабораторія МС здійснює облік контингенту, контроль, підготовку необхідних документів щодо навчання під час академічної мобільності, стажування, у тому числі мовного, проведення наукових досліджень, наукових стажувань та підвищення кваліфікації.

1.7 Лабораторія МС реорганізується або ліквідується наказом ректора Університету. 

2. Основні завдання

Основними цілями і завданнями лабораторії МС є:

2.1 Поширення інформації про можливості академічної мобільності на факультетах Університету, конкурси, міжнародні програми та про можливості міжнародної співпраці з вищими навчальними закладами-партнерами України й зарубіжжя.

2.2 Організація презентацій міжнародних грантових, стипендіальних програм, програм подвійного дипломування, програм обміну студентами та викладачами та інших заходів, спрямованих на оптимізацію та розширення академічної мобільності.

2.3 Розробка, адміністрування та координація навчальних планів і програм у межах програм академічної мобільності, укладених із вищими навчальними закладами-партнерами та іншими іноземними установами (міжнародна програма Erasmus+, стипендії закордонних урядів, короткострокові стажування іноземних спеціалістів, короткострокові стажування викладачів Університету, участь студентів Університету у міжнародних літніх школах та інше).

2.4 Забезпечення необхідного документообігу, консультування та перевірка належних документів та заявок у рамках академічної мобільності.

2.5 Створення системи кураторства і консультування, яка допомагатиме студентам та викладачам у практичній реалізації їхніх потреб щодо академічної мобільності.

2.6 Укладання договорів щодо поїздок в рамках академічної мобільності та перевірка їх виконання.

2.7 Поглиблення співпраці з міжнародними фондами, проектами, програмами.

2.8 Пошук міжнародних грантів, проектів, конкурсів (в т.ч. спільних з вищими навчальними закладами та установами інших країн).

2.9 Координація діяльності підрозділів Університету з розробки й виконання міжнародних угод, програм, проектів і договорів, що стосуються академічної мобільності.

2.10 Налагодження контактів із закордонними навчальними та науково- дослідними закладами, агенціями, асоціаціями, а також їх представництвами в Україні.

2.11 Організація і супровід міжнародних проектів з навчально-методичної діяльності, культурно-просвітницьких програм, участь у міжнародних освітніх та наукових програмах.

2.12 Створення та обслуговування сторінки сайту Університету, висвітлення необхідної інформації у соціальних мережах та засобах масової інформації щодо академічної мобільності.

3. Функції

Лабораторія МС виконує наступні функції:

3.1 Співпраця з вищими навчальними закладами, міжнародними організаціями з питань академічної мобільності.

3.2 Забезпечення інтеграції Університету у світові освітню і наукову системи.

3.3 Організація презентацій існуючих та пошук нових міжнародних грантів, стипендіальних програм, програм подвійного дипломування та обміну викладачів, співробітників, студентів, аспірантів, докторантів та інших учасників освітнього процесу.

3.4 Координація навчальних планів і програм у межах програм академічної мобільності, укладених із вищими навчальними закладами-партнерами.

3.5 Встановлення контактів та подальша взаємодія із закордонними партнерами у галузі науки та освіти.

3.6 Підготовка проектів договорів на проходження закордонного стажування, практики тощо.

3.7 Ознайомлення викладачів, студентів, аспірантів, докторантів та інших учасників освітнього процесу з умовами участі у міжнародних програмах обмінів, стажуванні, практиках, що регламентуються договірними умовами університетами-партнерами.

3.8 Підготовка інформаційно-методичних матеріалів щодо обміну, стажування, проходження практики за кордоном та їх видання.

3.9 Здійснення допомоги в оформленні документації для участі викладачів, студентів, аспірантів, докторантів та інших учасників освітнього процесу у програмах обміну.

3.10 Підготовка та узгодження внутрішньої документації (наказів, розпоряджень) щодо регулювання програм академічної мобільності.

3.11 Складання звітної документації щодо програм академічної мобільності.

3.12 Взаємодія з міжнародним відділом Університету з питань академічної мобільності в рамках загальних компетенцій структур.

3.13 Облік студентів-учасників академічної мобільності.

3.14 Спільна робота з деканатами для забезпечення контролю оформлення академічної мобільності студентів та перезаліку кредитів.

3.15 Введення документообігу відповідно до номенклатури справ. 

4. Права та обов’язки

4.1 Права та обов’язки лабораторії МС реалізуються через права та обов’язки його керівника – завідувача лабораторії та її співробітників.

4.2 Завідувач лабораторії та співробітники лабораторії МС мають право і обов’язки, які відповідають чинному законодавству, яке регламентує внутрішню діяльність Університету, а саме:

4.2.1 Вносити пропозиції керівництву Університету з питань поліпшення планування та організації роботи лабораторії МС.

4.2.2 Робити запити у підрозділи Університету щодо надання необхідної для роботи лабораторії МС інформації.

4.2.3 Вимагати від структурних підрозділів надання матеріалів, необхідних для виконання функцій, покладених на лабораторію МС.

4.2.4 Проводити наради та семінари для обговорення питань стосовно академічної мобільності студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу.

4.2.5 Здійснювати зв’язок з іншими організаціями з питань діяльності лабораторії МС. 

5. Керівництво

5.1 Лабораторію МС очолює завідувач лабораторії, який призначається і звільняється з посади ректором Університету і звітує та перебуває під контролем декана факультету з підготовки іноземних громадян.

5.2 На посаду завідувача лабораторії призначається особа з повною вищою освітою (магістр, спеціаліст), стаж роботи у сфері міжнародної діяльності - не менше 2 років.

5.3 Завідувач лабораторії:

5.3.1 Подає на затвердження декану пропозиції щодо розподілу функціональних обов’язків співробітників, а також щодо призначення, звільнення співробітників лабораторії МС, заохочення або накладання стягнення;

5.3.2 Координує роботу працівників лабораторії МС щодо поставлених перед ними завдань, несе відповідальність за їх повне і своєчасне виконання;

5.3.3 Вирішує поточні питання діяльності лабораторії МС;

5.3.4 Представляє інтереси лабораторії МС в установах України і зарубіжжя;

5.3.5 Організовує матеріально-технічне забезпечення діяльності лабораторії МС;

5.3.6 Звітує перед деканом факультету з підготовки іноземних громадян про результати своєї діяльності;

5.3.7 Підписує та візує документи відповідно до наданих повноважень;

5.3.8 Контролює розроблення, впровадження, функціонування і вдосконалення процесів системи управління якості у частині, що стосується діяльності лабораторії МС. 

6. Відповідальність

6.1 Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання по- кладених цим Положенням завдань і функцій, а також за створення умов для ефективної роботи своїх підлеглих несе завідувач лабораторії.

6.2 Кожен працівник лабораторії МС несе відповідальність за якість виконуваних робіт відповідно до посадової інструкції. 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

У своїй роботі лабораторія МС взаємодіє з іншими структурними підрозділами Університету у рамках своїх повноважень, а саме:

7.1 Відповідальна кафедра Університету складає та затверджує індивідуальний план навчання студента на період академічної мобільності.

7.2 Відповідальна кафедра організовує перезалік кредитів та перевіряє семестрові результати навчання українських студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах-партнерах.

7.3 Перед академічною мобільністю студент надає до лабораторії МС та до кафедри інформацію про навчальну програму в приймаючому університеті та інформацію щодо відповідних курсів в Університеті.

7.4 Після закінчення академічної мобільності студент надає до лабораторії МС та до кафедри копії усіх документів з перекладом на українську мову, що підтверджують проходження навчання та звіту про результати академічної мобільності.

8. Прикінцеві положення

8.1 Положення про лабораторію МС підписується завідувачем лабораторії, погоджується проректором з науково-педагогічної роботи, деканом факультету з підготовки іноземних громадян, начальником відділу кадрів, провідним юрисконсультом.

8.2 Положення затверджується Вченою радою Університету і уводиться в дію наказом ректора Університету.

8.3 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку для його прийняття.

Предметні олімпіади у форматі НМТ