Положення про навчально-аналітичний відділ | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про навчально-аналітичний відділ

Положення про навчально-аналітичний відділ
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

СУЯ ХАІ-НАВ-П/001:2017

Дата введення 01 березня 2017 р.

Редакція № 2

1. Загальні положення

1.1 Положення про навчально-аналітичний відділ (далі - НАВ) Національного аерокосмічного ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до інструкції «Порядок підготовки положень про структурні підрозділи» СУЯ ХАІ-ВК-РІ/001:2015, Статуту Національного аерокосмічного університету їм. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Статут) і визначає правовий статус НАВ, його структуру, завдання, функції, права, компетенції керівництва, відповідальність та взаємодію з іншими структурними підрозділами.

1.2 НАВ є структурним підрозділом Університету 1 безпосередньо підпорядковується ректору, а також проректору з науково-педагогічної роботи (за навчальним напрямом).

1.3 У своїй діяльності НАВ керується Конституцією 1 законами України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060-ХІІ (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, «Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації», затвердженого Наказом МОН України від 01.06.2006 № 422, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, наказами МОН України, Статутом Університету, а також іншими нормативними документами, ДСТУ ISO 9001:2015 і цим Положенням.

1.4 НАВ складається з робочих груп: 

- аналітичного супроводу та інформаційного забезпечення навчального процесу; 

- розробки та підтримки  інформаційно-навчального простору Університету. 

1.5 НАВ створюється, реорганізується або ліквідується наказом ректора Університету.

Припинення діяльності НАВ здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації. При реорганізації уся документація НАВ має бути своєчасно передана на збереження правонаступнику, а під час ліквідації - до архіву Університету.

2. Основні завдання 

2.1 Основними завданнями НАВ є: 

- аналіз та технічний супровід розробки навчальних та робочих навчальних планів за всіма спеціальностями, з яких здійснюється підготовка студентів в Університеті; 

- створення графіку навчального процесу; 

- розробка та підтримка  інформаційно-навчального простору Університету; 

- вивчення і планування кадрового складу кафедр Університету, організація підготовки резерву науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та магістратуру; 

- технічний супровід розробки навчальних 1 робочих програм дисциплін навчального плану; 

- дослідження ринку попиту та пропозицій на спеціалістів різних спеціальностей; 

- дослідження і впровадження в навчальний процес інновацій, що підвищують якість підготовки фахівців; 

- підтримка інформаційного - ресурсу навчальної інформації по факультетам на сайті Університету; 

- організація і координація робіт з ліцензування й акредитації спеціальностей та Університету в цілому. 

2.2 Завдання НАВ виконуються шляхом повного і ефективного виконання всіх елементів навчально-аналітичного процесу із широким застосуванням сучасних інформаційних технологій.

3. Функції 

3.1 Основним напрямом діяльності НАВ є забезпечення освітнього процесу в Університеті, який спрямований на забезпечення високої якості освітнього процесу і ефективного функціонування системи управління якістю (СУЯ) Університету. 

3.2 Для здійснення завдань НАВ виконує такі функції за напрямами діяльності: 

3.2.4 Група аналітичного супроводу та інформаційного забезпечення навчального процесу: 

- розробка графіків навчального процесу; 

- аналіз змісту, технічна розробка та супровід навчальних планів, на кожен навчальний рік; 

- організація і координація робіт кафедр Університету по розробці й узгодженню навчальних 1 робочих програм, координація навчання За індивідуальними планами; 

- підготовка пропозицій з корегування навчальних планів і програм; 

- аналіз попиту та пропозицій з існуючих в Університеті і перспективних спеціальностей; 

- аналіз, ведення і підтримка баз даних з чисельності професорсько-викладацького складу кафедр; 

- впровадження в навчальний процес навчальної документації та ін.; 

- збір статистики по професорсько-викладацькому складу для ректорату; 

- підтримка інформаційного ресурсу і навчальної інформації ресурсу Університету; 

- розробка і збереження електронних форм нормативних документів; 

- координація роботи з розробки відповідного методичного забезпечення; 

- інформаційна підтримка документації з Болонського процесу й ін.; 

- організація і координація робіт з ліцензування та акредитації спеціальностей; 

- збір і підготовка інформації для публікації оголошень про проведення конкурсу на наявність вакантних посад на кафедрах Університету, згідно поданих заявок з кафедр;

- облік, збереження й архівування за допомогою КОМ навчальних планів, розробка семестрових планів на навчальний рік, формування і видача навчальних доручень кафедрам; 

- організація і проведення Всеукраїнських студентських олімпіад і олімпіад всередині Університету, підведення підсумків у виді звітів для Міністерства освіти 1 науки України; 

- збір і обробка інформації про проведення перевірки залишкових знань для деканатів. 

3.2.2 Група розробки та підтримки інформаційно-навчального простору Університету: 

- розробка та підтримка автоматизованої системи керування документообігу даних про студентів, абітурієнтів, професорсько-викладацький склад і навчально-допоміжний персонал; 

- аналіз інформації стосовно впровадження в навчальний процес Університету нових форм та методів навчання; 

- розробка і впровадження програмних продуктів, що дозволяють спростити й уніфікувати документообіг по навчальному процесу; 

- разом із групою аналітичного супроводу та інформаційного забезпечення навчального процесу проводить збір 1 обробку статистичних даних з професорсько-викладацького складу, навчальної документації для ректорату та ін.; 

- разом із групою аналітичного супроводу та інформаційного забезпечення навчального процесу бере участь у листуванні з Міністерством освіти та науки України, Державною освітньою установою «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Департамент наукової діяльності та ліцензування, Департамент вищої освіти і науки, Департамент освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, Кабінетом Міністрів України; 

- разом із групою аналітичного супроводу та інформаційного забезпечення навчального процесу здійснює ознайомлення співробітників та впровадження в навчальний процес ідей Болонського процесу; 

- підготовка інформації для різноманітних рейтингів, що Оцінюють діяльність університету разом з іншими відділами; 

- бере участь у контролі рейтингу професорсько-викладацького складу у частині виконання навчальної роботи викладача; 

- разом з кафедрами готує для навчально-методичного відділу додатки до семестрових планів для складання розкладу на кожен семестр. 

3.3 Співробітники НАВ беруть участь в наступних процесах СУЯ Університету: 

- проектування та розроблення; 

- навчально-організаційної діяльності; 

- процесах управління.

В НАВ також виконуються обов'язкові процеси СУЯ:

- управління задокументованою інформацією;

- коригувальні дії;

- запобіжні дії; 

- управління невідповідностями.

4. Права та обов'язки 

4.1 Права та обов'язки навчально-аналітичного відділу реалізуються через права та обов'язки його начальника та співробітників. 

4.2 Начальник НАВ наділяється такими правами і обов'язками: 

- вносити керівництву Університету пропозиції з питань удосконалення роботи відділу; 

- організовувати обмін досвідом і сприяти підвищенню кваліфікації співробітників відділу; 

- брати участь у розробленні та погодженні проектів інструкцій, положень і інших нормативних документів Університету, що стосуються питань діяльності відділу; 

- доповідати безпосередньому керівництву про всі виявлені недоліки та проблеми в діяльності відділу; 

- представляти інтереси Університету з питань, що входять до компетенції відділу, у відповідних установах і організаціях; 

- вести листування з відповідними установами і організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу; 

- вимагати від структурних підрозділів Університету надання матеріалів, необхідних для виконання функцій, покладених на НАВ; 

- проводити наради та семінари для обговорення питань стосовно освітнього процесу; 

- вносити пропозиції щодо заохочення за успіхи в роботі і застосування заходів дисциплінарного впливу за порушення співробітниками трудової дисципліни 1 Правил внутрішнього розпорядку; 

- брати участь у розгляді питань, пов'язаних з роботою відділу, а також з приводу питань щодо переведення або звільнення співробітників. 

4.3 Права співробітників НАВ визначаються чинним законодавством України, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Університету і відповідними посадовими інструкціями. 

5. Керівництво 

5.1 Навчально-аналітичний відділ очолює начальник НАВ, який призначається на посаду 1 звільняється з посади наказом ректора Університету. 

Начальник НАВ може бути звільнений з посади на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Університету, згідно з чинним законодавством. 

5.2 Начальник НАВ повинен знати Конституцію України; закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила внутрішнього розпорядку, правила 1 норми охорони і безпеки праці, пожежної безпеки. 

5.3 На посаду начальника НАВ призначається особа, яка має вищу освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (магістр, спеціаліст), стаж роботи відповідного напряму - не менше 3 років. 

5.4 Начальник НАВ видає розпорядження щодо діяльності відділу, які є обов'язковими для виконання його співробітниками і можуть бути скасовані вищим керівництвом Університету, якщо вони суперечать законодавству, Статуту або завдають шкоди інтересам Університету. 

5.5 У своїй роботі начальник НАВ керується положеннями, наведеними у відповідній посадовій інструкції. 

5.6 Начальник НАВ: 

- координує діяльність НАВ відповідно до законодавства про освіту; 

- планує роботу НАВ; 

- здійснює контроль за роботою співробітників НАВ; 

- здійснює заходи щодо вдосконалення організаційної структури НАВ; 

- забезпечує збереження навчально-матеріальної бази відділу відповідно до нормативних вимог, відповідає за дотримання правил внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та техніки безпеки.

6. Відповідальність 

6.1 Відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених задач та функцій цього Положення несе начальник НАВ.

6.2 Ступінь відповідальності співробітників НАВ встановлюється посадовими інструкціями.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами 

7.1 Для реалізації своїх функцій і завдань НАВ у встановленому порядку може отримувати чи надавати інформацію, що стосується його компетенції, брати участь в ініціюванні 1 реалізації спільних заходів, взаємодіяти в межах своєї компетенції з іншими структурними підрозділами Університету. 

7.2 Виконуючи свої функції, НАВ взаємодіє: 

- з факультетами, кафедрами, відділом кадрів, планово-фінансовим, навчально-організаційним та навчально-методичним відділами та іншими підрозділами Університету з питань навчальної, методичної, виховної та організаційної роботи; 

- з Міністерством освіти і науки України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, Управлінням ліцензування та акредитації, навчальними закладами та установами, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України, іншими організаціями міста, області, країни, якщо необхідно вирішувати питання пов'язані з освітнім процесом в Університеті. 

8. Прикінцеві положення 

8.1 Положення про  навчально-аналітичний відділ підписується начальником НАВ і погоджується з проректором з науково-педагогічної роботи (за навчальним напрямом), начальником відділу кадрів і провідним юрисконсультом Університету. 

8.2 Положення про НАВ затверджується ректором Університету і вводиться в дію за його наказом. 

8.3 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Предметні олімпіади у форматі НМТ