Regulations on the training and certification department | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про навчально-сертифікаційний відділ

Regulations on the training and certification department
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 467 від 26 жовтня 2020 року

Введено в дію наказом №503 від 23 листопада 2020 року

 

СУЯ ХАІ-НСВ-П/001:2020

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про навчально-сертифікаційний відділ (далі - НСВ) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до законів України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (зі змінами), «Про наукову і науково- технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII (зі змінами), «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 р. № 1314-VII, «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. № 1315-VII (зі змінами), інструкції про «Порядок підготовки положень про структурні підрозділи» СУЯ ХАІ-ВК-РІ/001:2015, Статуту Університету (далі - Статут) та інших нормативних актів, що регулюють наукову, науково-технічну, інноваційну діяльність в Україні та в Університеті. Це Положення регламентує загальні управлінські й економіко-правові засади функціонування НСВ, його навчальну, навчально-методичну, науково-технічну діяльність, структуру, завдання, функції, права, компетенції керівництва, відповідальність і взаємодію з іншими структурними підрозділами.

1.2 НСВ є структурним підрозділом Університету, що підпорядковується ректору , безпосереднє керівництво здійснює проректор з наукової роботи Університету. За дорученням ректора НСВ може безпосередньо підпорядковуватися і оперативно керуватися іншою посадовою особою Університету, на підставі відповідного наказу ректора.

1.3 Відповідно до п. 1.6.3 Статуту НСВ займається навчальною роботою за додатковими дисциплінами за вибором (minor) , навчально-методичною роботою згідно з вимогами «Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування» (PART-147), «Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден» (PART-66), «Правил схвалення організацій з технічного обслуговування» (PART-145), «Правил з підтримання льотної придатності» (PART-М), науково-технічної, інноваційною діяльністю, сертифікацією авіаційної техніки та її компонентів .

1.4 НСВ створюється, реорганізується або ліквідується наказом ректора за рішенням Вченої ради Університету. Припинення діяльності НСВ здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації. При реорганізації вся документація НСВ з основних видів діяльності має бути своєчасно передана на зберігання правонаступнику, а під час ліквідування - до архіву Університету.

1.5 Діяльність НСВ організовується й проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України, зокрема законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про стандартизацію», постанов Кабінету Міністрів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, наказів Міністерства освіти і науки України, наказів Державної авіаційної служби України, Статуту Університету, Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку Університету, наказів і розпоряджень ректора, рішень вченої ради Університету, а також цього Положення.

2. Основні завдання

2.1 Мета діяльності НСВ:

- забезпечення підготовки здобувачів освіти (в рамках блоку виборних дисциплін minor ) для подальшої роботи у якості персоналу з технічного обслуговування цивільного повітряного судна, а також компонентів, що призначені для встановлення на таке повітряне судно згідно з вимогами «Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування» (PART-147), «Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден» (PART-66), «Правил схвалення організацій з технічного обслуговування» (PART-145), «Правил з підтримання льотної придатності» (PART-M);

- проведення досліджень, експериментів, формування висновків і експертиз з питань сертифікації авіаційної техніки та її компонентів;

- реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, забезпечення якості та конкурентоспроможності наукової, науково- технічної продукції, створеної у учбовому закладі, створення нормативно- правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань для усіх лабораторій підрозділів Університету, захист на усіх рівнях науковців та робітників лабораторій підрозділів від наслідків недостовірних результатів вимірювань, супровід навчального процесу та атестація навчальних лабораторних комплексів в Університеті, забезпечення відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню та керування різноманітністю, застосовністю, сумісністю, взаємозамінністю об’єктів стандартизації;

2.2 Основні завдання НСВ:

- організація освітнього процесу, що включає в себе підготовку курсів та їх викладання в рамках блоку дисциплін за вибором (minor) в рамках існуючих освітніх програм, а також у вигляді додаткової освітньої послуги з підготовки фахівців з технічного обслуговування цивільних повітряних суден з подальшою їх атестацією та видачею відповідних свідоцтв згідно з PART-147 та PART-66 (за бажанням і у разі опанування програми згідно зі стандартами PART-147 та PART- 66 );

- виконання робіт щодо схвалення організацій з технічного обслуговування повітряних суден згідно з PART-145 і видачею або підтвердженням Сертифікату схвалення;

- виконання науково-дослідних і науково-виробничих робіт і надання послуг відповідно до умов PART-M;

- метрологічне забезпечення наукових, науково-дослідних робіт та освітнього процесу в Університеті;

- розробка, перегляд стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов і змін до них, встановлення процедури їх розроблення, перегляду та застосування;

- участь в установленому порядку в здійсненні зовнішньоекономічних зв’язків Університету;

- проведення досліджень, експериментів, формування висновків і експертиз з питань сертифікації авіаційної техніки та їх компонентів;

- реалізація інших проектів, пов'язаних з сертифікацією підприємств, організацій, обладнання та фахівців за напрямами діяльності Університету;

- інша діяльність, що сприяє розвитку науково-технічного прогресу у різних галузях господарства України.

3. Функції

3.1 Для здійснення мети НСВ виконує такі функції:

- організація освітнього процесу і атестація слухачів відповідно до вимог PART-147, PART-66;

- організація виконання робіт щодо схвалення організацій з технічного обслуговування повітряних суден згідно з PART-145 і видачею або підтвердженням Сертифікату схвалення;

- виконання науково-дослідних і науково-виробничих робіт і послуг відповідно до умов PART-M;

- організація навчального процесу та інших видів робіт, пов’язаних з сертифікацією підприємств, організацій, обладнання та фахівців за напрямами діяльності Університету;

- організація з проведення досліджень, експериментів, формування висновків і експертиз з питань сертифікації авіаційної техніки та їх компонентів;

- забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення в діяльності навчального закладу, впровадження в практику сучасних методів і засобів вимірювань, спрямоване на підвищення рівня наукових, науково-технічних досліджень, ефективності супроводу навчального процесу, технічного рівня і якості наукової та науково- технічної продукції, а також інших робіт, виконуваних Університетом;

- забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері стандартизації;

- взаємодія із зарубіжними навчальними закладами і організаціями в питаннях реалізації завдань НСВ;

- участь у створенні, оснащенні та оновленні тематичних лабораторій відповідно до вимог, викладених в PART на дозволений вид діяльності.

3.2 НСВ відповідно до основних напрямків діяльності та за узгодженням із ректором проводить:

- атестацію слухачів, які виконали вимоги відповідної програми підготовки та успішно склали випускні іспити, з видачею відповідного сертифіката;

- розроблення і узгодження з Державною авіаційною службою України необхідної документації відповідно до вимог Авіаційних правил і законодавства України;

- розроблення навчальних планів і формування пропозицій щодо штату сертифікованих викладачів відповідно до законодавчих актів;

- формування та виконання договорів на наукові, науково-технічні, експериментальні роботи із замовниками;

- укладання та супроводження виконання тематичних договорів з організаціями і підприємствами відповідно до законодавства України;

- надання консультативних послуг (наукового, технічного характеру тощо) у встановленому в Університеті порядку.

3.3 Співробітники НСВ беруть участь у таких процесах СУЯ Університету:

- забезпечення якості освітнього процесу, науково-дослідних робіт, прикладних наукових досліджень;

- забезпечення якості робіт    згідно з вимогами Авіаційних правил, які доповнюють СУЯ Університету.

В НСВ також виконуються обов'язкові процеси СУЯ:

- управління задокументованою інформацією;

- корегувальні дії;

- запобіжні дії;

- управління невідповідностями.

4. Права й обов’язки

4.1 Права і обов’язки НСВ реалізуються через права і обов’язки його керівника - начальника відділу.

4.2 Начальник відділу НСВ має право:

- вносити пропозиції керівництву Університету, вченій раді Університету щодо поліпшення планування й організації роботи НСВ;

- вносити пропозиції щодо штатного розкладу НСВ;

- ініціювати перед ректором прийом та звільнення працівників до НСВ за узгодженими Університетом процедурами, формами трудового договору і у межах затвердженого штатного розкладу;

- подавати згідно з чинними нормативними документами, зокрема, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку й Колективним договором, клопотання щодо заохочення співробітників НСВ або застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством і Правилами внутрішнього розпорядку Університету;

- вимагати від усіх співробітників НСВ виконання Правил внутрішнього розпорядку Університету, посадових інструкцій, трудового договору (контракту), цього Положення;

- видавати розпорядження щодо діяльності НСВ, які є обов’язковими для виконання всіма співробітниками НСВ і можуть бути скасовані ректором Університету, якщо суперечать законодавству, Статуту Університету або завдають шкоди інтересам Університету, контролювати виконання вимог наказів, розпоряджень керівництва Університету, власних розпоряджень;

- розробляти посадові інструкції працівників НСВ;

- організовувати працю та керівництво діяльністю співробітників НСВ;

- отримувати від структурних підрозділів Університету необхідну інформацію для виконання функцій, покладених на НСВ;

- організовувати наради з питань роботи НСВ;

- ініціювати перед ректором укладання договорів, угод з контрагентами за узгодженими Університетом процедурами;

- за наказом ректора на підставі доручення представляти НСВ у взаєминах з підприємствами, установами й організаціями, у тому числі у діяльності міжнародних організацій.

Порядок взаємодії НСВ з підприємствами, організаціями, установами визначається і контролюється ректором Університету.

4.3 Начальник відділу має обов’язки:

- забезпечувати належне виконання основних завдань, функції НСВ відповідно до цього Положення, завдань керівництва Університету, зобов’язань перед Державою, державними та іншими органами, установами, підприємствами, а також договірних зобов’язань;

- щорічно звітувати про результати роботи в установленому порядку;

- на вимогу ректора, головного бухгалтера, керівників відповідних відділів (служб) Університету надавати необхідні відомості, документи про діяльність НСВ для проведення внутрішнього аудиту підрозділу;

- створювати необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- конкретизувати функціональні обов’язки працівників НСВ;

- виконувати функції, завдання та зобов’язання, передбачені Колективним договором Університету;

- створювати безпечні та нешкідливі умови праці, особисто вживати заходів для усунення будь-якої ситуації, що створює загрозу життю або здоров’ю людей і навколишньому природному середовищу;

- надавати у відділ кадрів, планово-фінансовий, бухгалтерію та інші підрозділи Університету інформацію за станом бюджетних і господарсько- договірних науково-дослідних робіт, іншу інформацію, необхідну для складання звітів Університету у вищі організації.

5. Керування

5.1 НСВ очолює начальник відділу, який призначається і звільняється з посади ректором Університету.

5.2 На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу освіту освітнього ступеня магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст) відповідного напряму роботи із авіаційних спеціальностей, стаж роботи за фахом не менш ніж 2 роки. Начальник відділу може делегувати частину власних повноважень заступникові або іншим співробітникам НСВ. Начальника відділу може бути звільнено з посади на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Університету, вимог посадової інструкції. Рішення про звільнення з посади начальника відділу приймається ректором.

5.3 Начальник відділу виконує такі функції:

- разом з колегіальним органом управління чи органом громадського самоврядування у межах чинного законодавства України, цього Положення і доручення вирішує питання діяльності НСВ;

-у межах своїх повноважень видає розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками НСВ;

-за дорученням ректора Університету представляє НСВ у державних та інших органах, відповідає за результати діяльності НСВ;

- ініціює застосування заходів морального та матеріального заохочення, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством України, Статутом, Колективним договором Університету;

- контролює розроблення, впровадження, функціонування і вдосконалення певних процесів системи управління якістю у частині, що стосується діяльності НСВ.

5.4 Органом громадського самоврядування НСВ є збори трудового колективу. Порядок скликання, повноваження й інші питання діяльності зборів трудового колективу НСВ вирішуються відповідно до Статуту та Положення про конференцію трудового колективу Університету.

6. Відповідальність

6.1 Відповідальність НСВ реалізується через відповідальність його працівників і начальника відділу. При цьому відповідальність кожного працівника є індивідуальною залежно від покладених на нього посадових обов’язків, і її визначено посадовою інструкцією і Правилами внутрішнього розпорядку Університету.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1 Для реалізації своїх функцій і завдань НСВ у встановленому порядку може отримувати або надавати інформацію, що стосується його компетентності, брати участь в ініціюванні спільних заходів, взаємодіяти в межах своєї компетентності з іншими структурними підрозділами Університету, компаніями, ЗВО, міжнародними організаціями й державними установами за дорученням та організаційно-розпорядчими, нормативними документами ректорату, Статутом Університету й діючим законодавством України.

7.2 Для проходження навчання відповідно до вимог PART-147 слухачі подають заяву до НСВ, укладають контракт з Університетом в особі ректора та після оплати рахунку приступають до навчання. Згідно з програмою навчання теоретичні та практичні заняття проводять сертифіковані викладачі в аудиторіях університету, а практику з обслуговування повітряних суден слухачі проходять в організаціях PART-145 на договірній основі. Розклад занять і аудиторій розробляє диспетчерська служба університету спільно з НСВ. Програма навчання, навантаження, іспити і т. ін. обумовлені в Керівництві організації PART - 147 та PART - 66, яке узгоджується і затверджується Державною авіаційною службою України або уповноваженими підрозділами EASA.

8. Прикінцеві положення

8.1 Положення про НСВ затверджується вченою радою Університету й вводиться в дію наказом ректора Університету.

8.2 Зміни і (або) доповнення до цього Положення вносяться у порядку, установленому для його прийняття, розглядаються й затверджуються вченою радою Університету і вводяться в дію наказом ректора Університету.

8.3 Положення про НСВ підписується начальником відділу і погоджується з проректором з наукової роботи, начальником відділу кадрів, головним бухгалтером, начальником юридичного відділу Університету.

Предметні олімпіади у форматі НМТ