Regulations on the Department of International Relations | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Regulations on the Department of International Relations

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 1 від 27 серпня 2021 року

Введено в дію наказом №288 від 28 серпня 2021 року

 

СУЯ ХАІ-ВМЗ-П/001:2021

Дата введення в дію: 28 серпня 2021 року

Редакція № 3

1. Загальні положення

1.1 Положення про відділ міжнародних зв’язків (далі - ВМЗ) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет або ХАІ) розроблено відповідно до інструкції «Порядок підготовки положень про структурні підрозділи» СУЯ ХАІ-ВК-РІ/001:2015, Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Статут) і визначає правовий статус ВМЗ, його структуру, завдання, функції, права, компетенції керівництва, відповідальність та взаємодію з іншими структурними підрозділами.

1.2 ВМЗ є структурним підрозділом Університету і безпосередньо підпорядковується ректорові.

1.3 У своїй діяльності ВМЗ керується Конституцією і законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», указами Президента України і постановами Верховної Ради України, наказами МОН України, Статутом Університету, а також іншими нормативними документами, ДСТУ ІБО 9001:2015 і цим Положенням.

1.4 Діяльність ВМЗ здійснюється по наступним напрямам:

- пошук нових партнерів з числа іноземних університетів, фондів та установ, укладання та супровід міжнародних договорів, супровід міжнародних освітніх проектів;

- організація рекламної діяльності Університету за кордоном та інтернет- маркетинг;

- організація набору іноземних здобувачів освіти;

- інформаційно-консультаційне забезпечення процесу набору іноземних здобувачів освіти;

- організація процесу запрошення до навчання іноземних громадян;

- організація процесу оформлення іноземних здобувачів освіти у Державній міграційній службі України;

- організація процесу визнання іноземних освітніх документів;

- організація прийому іноземних делегацій та стажувань.

1.5 Метою діяльності ВМЗ є організаційне, технічне й інформаційно- методичне забезпечення міжнародної діяльності Університету, розвиток співпраці з міжнародними організаціями, учбовими закладами; вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості підготовки на основі творчого використання міжнародного досвіду.

2. Основні завдання

2.1 Основними завданнями ВМЗ є:

2.1.1 Встановлення й розвиток ефективних взаємовигідних партнерських зв'язків з провідними освітніми і науковими закладами світу, підготовка партнерських програм співпраці в області науки, освіти і культури. -

2.1.2 Реалізація заходів по розширенню експорту освітніх послуг та збільшення набору до Університету іноземних здобувачів освіти.

2.1.3 Участь у розробці стратегії міжнародної діяльності Університету та інтеграція Університету у міжнародний освітній і науковий простір.

2.1.4 Участь Університету в національних та міжнародних рейтингах ЗВО.

2.1.5 Популяризація бренду ХАІ за кордоном.

2.2 Завдання ВМЗ виконуються шляхом повного і ефективного виконання всіх елементів процесу міжнародної діяльності з широким застосуванням сучасних інформаційних технологій.

3. Функції

ВМЗ виконує наступні функції:

3.1 Участь в розробці угод, робочих програм, проектів із зарубіжними партнерами, контроль за їх виконанням.

3.2 Організація академічної мобільності, програм підвищення кваліфікації та наукового стажування за кордоном для здобувачів освіти та працівників Університету.

3.3 Організація участі Університету в програмах міжнародної академічної мобільності та проектах співпраці в рамках програми ЕІІА8Ми8+.

3.4 Організація участі Університету в програмах «подвійних» дипломів.

3.5 Сприяння участі Університету у національних та міжнародних рейтингах.

3.6 Проведення необхідних процедур щодо визнання Університету за кордоном.

3.7 Організація зустрічей іноземних делегацій в Університеті.

3.8 Підготовка договорів та робочих програм про міжнародне співробітництво із закордонними ЗВО та науковими інституціями.

3.9 Організація набору іноземних здобувачів освіти, що включає:

- організація рекламних компаній та промо-акцій за кордоном і в Україні;

- організація участі фахівців Університету у виставках, конференціях та інших заходах, що мають за мету залучення іноземних громадян до навчання в Університеті;

- проведення нлайн-конференцій та інших інформаційно-консультаційних заходів для залучення іноземних громадян до навчання в Університеті;

- розповсюдження рекламної інформації щодо спеціальностей Університету,   правил вступу, умов проживання, об’єктів інфраструктури Університету з метою залучення іноземних громадян до навчання в Університеті.

3.10 Співробітництво з компаніями, які сприяють набору іноземних громадян на навчання до Університету.

3.11 Видача запрошень на навчання іноземним громадянам.

3.12 Організація зустрічі іноземних здобувачів освіти в Україні.

3.13 Надання допомоги іноземним здобувачам освіти під час отримання посвідки на тимчасове проживання на території України.

3.14 Організація проведення процедури визнання освітніх документів, що видані за кордоном.

3.15 Організація проведення процедури легалізації та апостилювання документів про освіту.

3.16 Попередня перевірки документів та узгодження освітньої програми з іноземним абітурієнтом та факультетами Університету, які надають освітні послуги іноземним громадянам.

3.17 Перегляд переліку та змісту освітніх програм для іноземних здобувачів освіти та участь у створенні нових більш актуальних освітніх програм.

3.18 Організація проведення на базі Університету міжнародних науково- практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок тощо.

3.19 Організація закордонних відряджень для проходження навчання, стажування і обміну досвідом викладачів, аспірантів і здобувачів освіти Університету.

3.20 Запрошення в Університет висококваліфікованих закордонних фахівців для читання лекцій, проведення консультацій, спільних наукових досліджень, надання методичної допомоги для удосконалення структури і системи освіти.

3.21 Оформлення і облік запрошень закордонних фахівців, організація прийомів іноземних делегацій, що запрошені в Університет ректоратом, підготовка програм перебування.

3.22 Підготовка необхідної звітності щодо діяльності Університету у галузі міжнародного співробітництва.

3.23 Здійснення взаємодії з державними органами, громадськими організаціями і приватними особами з питань, що стосуються міжнародної співпраці, перебування ї навчання іноземних громадян.

3.24 Підготовка пропозицій за визначенням пріоритетних -напрямів міжнародної діяльності Університету.

3.25 Підготовка та аналіз документів, що регламентують міжнародну діяльність в Університеті (положення, накази, методичні рекомендації), у тому числі ефективність закордонних відряджень.

3.26 Забезпечення взаємодії структурних підрозділів Університету у сфері міжнародної співпраці, у тому числі: аналіз, узагальнення і розповсюдження інформації з питань міжнародної діяльності на основі сучасних методів і засобів комунікації; координація роботи підрозділів Університету щодо їх участі в міжнародних програмах і проектах; надання на основі вивчення міжнародного досвіду методичної допомоги структурним підрозділам Університету в розробці навчально-методичних програм і планів, питань підготовки фахівців для іноземних держав, а також проведення міжнародних заходів.

4. Права й обов’язки

4.1 Права та обов’язки ВМЗ реалізуються через права та обов’язки його керівника - начальника ВМЗ та його працівників.

4.2 Начальник ВМЗ та його працівники мають права і обов’язки, які відповідають чинному законодавству, яке регламентує внутрішню діяльність Університету, а саме:

4.2.1 Обговорювати питання міжнародної співпраці Університету з представниками компетентних органів державного управління, посольств, учбових закладів, підприємств, фондів та інших організацій зарубіжних країн, вести з ними переговори і листування.

4.2.2 Запитувати у факультетів і відділів Університету необхідні відомості та інформацію про виконання директивних і розпорядливих документів, інструкцій, положень, розпоряджень, що стосуються здійснення міжнародних зв'язків.

4.2.3 Вносити керівництву Університету пропозиції з питань набору студентів-іноземців, перспективного розвитку міжнародних зв’язків, участі в конференціях та інших заходах у галузі міжнародної співпраці.

5. Керівництво

5.1 ВМЗ очолює начальник ВМЗ, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора Університету.

Начальник ВМЗ може бути звільнений з посади на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Університету, згідно з чинним законодавством.

5.2 Начальник ВМЗ повинен знати Конституцію України, закони-України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти, Правила внутрішнього розпорядку, правила і норми охорони і безпеки праці, пожежної безпеки.

5.3 На посаду начальника ВМЗ призначається особа, яка має вищу освіту освітнього ступеню магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст), стаж роботи-за фахом не менше 2 років, володіння діловою англійською мовою на рівні не нижче В2.

5.4 Начальник ВМЗ видає розпорядження щодо діяльності ВМЗ, які є обов’язковими для виконання його працівниками і можуть бути скасовані ректором Університету, якщо вони суперечать законодавству, Статуту або завдають шкоди інтересам Університету.

5.5 У своїй роботі начальник ВМЗ керується положеннями, наведеними у відповідній посадовій інструкції.

5.6 Начальник ВМЗ:

- координує діяльність відділу відповідно до законодавства про освіту;

- планує роботу відділу;

- здійснює контроль за роботою співробітників відділу;

- здійснює заходи щодо вдосконалення організаційної структури відділу;

- забезпечує збереження навчально-матеріальної бази відділу відповідно до нормативних вимог, відповідає за дотримання правил внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та техніки безпеки.

6. Відповідальність

6.1 Відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених задач та функцій цього Положення несе начальник ВМЗ.

6.2 Ступінь відповідальності співробітників ВМЗ встановлюється посадовими інструкціями.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1 ВМЗ безпосередньо підпорядковується ректору Університету.

7.2 Для вирішення питань, що відносяться до компетенції ВМЗ, залучаються в установленому порядку працівники всіх підрозділів Університету.

7.3 ВМЗ здійснює в межах своєї компетенції безпосередній зв'язок з ректоратом, кафедрами та відділами Університету, департаментом міжнародної співпраці Міністерства освіти і науки України, з підрозділами, що відповідають за міжнародні зв'язки в інших організаціях і установах України.

8. Прикінцеві положення

8.1 Положення про ВМЗ підписує начальник ВМЗ і погоджують в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, начальник відділу кадрів та начальник юридичного відділу Університету.

8.2 Положення про ВМЗ затверджується Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора.

8.3 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Предметні олімпіади у форматі НМТ