Положення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення про структурні підрозділи та службиПоложення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників

Положення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників

Положення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

СУЯ.ХАІ-ВСПСВ-П/001:2016

Дата введення 05 жовтня 2016 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (далі - відділ СПСВ) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно Законів України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VІІ, Листів МОНУ №1/9- 216 та №1/9-216 (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України № 1726-р від 27 серпня 2010 року «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів», до інструкції «Порядок підготовки положень про структурні підрозділи» СУЯ.ХАІ-ВК- РІ/001:2015, Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Статут).

1.2 Визначає правовий статус відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (далі - відділ СПСВ), його структуру, завдання, функції, права, компетенції керівництва, відповідальність та взаємодію з іншими структурними підрозділами.

1.3 Відділ СПСВ є структурним підрозділом Університету і безпосередньо підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи (за відповідним напрямом).

1.4 Відділ СПСВ створений з метою сприяння реалізації прав студентів і випускників на працю та забезпечення випускників першим робочим місцем.

1.5 У своїй діяльності відділ СПСВ керується Конституцією і законами України, зокрема «Про вищу освіту», указами Президента України і постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, а також іншими нормативними документами, правовими актами і цим Положенням.

1.6 Роботу відділу СПСВ з працевлаштування випускників, забезпечення місць практики та підписання договорів про співпрацю з підприємствами здійснює разом з факультетами, відділом кадрів, начальниками відділів Університету, профспілковим комітетом студентів та випускників, іншими підрозділами Університету.

1.7 Відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників складається з трьох робочих груп:

- обліково-статистичної;

- розподілу випускників (збирання планів персонального розподілу, виго­товлення направлень на роботу, видача та ведення обліку виданих направлень);

- практики (збирання заявок на бази практики, формування договорів про співпрацю, угод на практику студентів та звітів про проходження практик).

1.8 ВСПСВ створюється, реорганізується або ліквідується наказом ректора Університету.

Припинення діяльності від ділу СПСВ здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації. При реорганізації уся документація відділу СПСВ має бути своєчасно передана на збереження правонаступнику, а під час ліквідації - до архіву Університету.

2. Основні завдання

2.1 Основними завданнями відділу СПСВ є:

- сприяння проходженню практики студентів та випускників і забезпечення їх прав, інтересів та потреб у працевлаштуванні;

- забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;

- організація та контроль проходження навчальної, ознайомчої, виробничої та перед дипломних практик студентами;

- організація та проведення заходів, спрямованих на працевлаштування студентів, проходження ними практик та знайомство з роботодавцями.

2.2 Завдання відділу СПСВ виконуються шляхом повного і ефективного виконання всіх елементів організаційного процесу із широким застосуванням сучасних інформаційних технологій.

3. Функції

3.1 Основним напрямом діяльності відділу СПСВ є сприяння працевлаштуванню студентів та забезпечення їх прав, інтересів, та потреб у працевлаштуванні за фахом і забезпечення функціонування системи управління якістю (СУЯ) Університету.

Для здійснення завдань відділ СПСВ виконує такі функції за напрямами діяльності:

3.1.1 Облік і збирання статистичних даних з:

- практики (бази практики, договорів, угоди тощо);

- видачі направлень на перше місце роботи випускникам денної форми навчання;

- показників обліку і контролю виконання планів персонального розподілу.

3.1.2 Складання звітної документації за встановленими формами, а також довідкової інформації на вимогу керівників Університету.

3.1.3 Постійне аналізування попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює Університет.

3.1.4 Налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів та випускників.

3.1.5 Розрахунок кількості та оформлення замовлення на отримання всіх видів бланків для практик.

3.1.6 Контролювання якості та своєчасного проведення усіх видів практик, які проходять студенти Університету.

3.1.7 Забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг.

3.1.8 Інформування студентів і випускників університету про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності).

3.1.9 Співпраця з державною службою зайнятості населення за місцем проживання, щодо випускників, у яких питання працевлаштування залишається невирішеним та направлення випускників до державної служби зайнятості для консультації щодо можливості перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування.

3.1.10 Ведення роз’яснювальної роботи щодо законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин, першого робочого місця серед випускників, здійснення видачи випускникам направлення на роботу та надання консультацій студентам І випускникам з питань виданих направлень на роботу.

3.1.11 Налагодження ділових стосунків Університету з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, з посередниками працевлаштування - кадровими агентствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників. Проведення зустрічей з потенційними роботодавцями з метою укладання довгострокових договорів на проведення практики студентів.

3.1.12 Запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами, організаціями (роботодавцями) та Університетом для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки та надання відповідних пропозиції керівництву Університету.

3.1.13 Створення бази даних про студентів І випускників, що звернулися до підрозділу щодо працевлаштування, накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників. Надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності).

3.1.14 Організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (днів кар’єри, семінарів- практикумІв, науково-практичних конференцій, ярмарок вакансій, круглих столів тощо).

3.1.15 Планування та координація роботи факультетів, випускаючих кафедр щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати без шкоди для навчання.

3.1.16 Інформування деканатів та випускаючих кафедр про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників.

3.1.17 Налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування.

3.1.18 Забезпечення розробки власної \УЕВ-сторінки та розміщення її на \УЕВ-сторінці Університету і постійне її оновлення.

3.1.19 Залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців) до благодійної діяльності.

3.1.20 Оформлення відповідних матеріалів і здачі в архів.

3.1.21 Планування, організація та контроль роботи на належному рівні.

3.1.22 Проведення щорічного студентсько-промислового форуму «Ярмарок вакансій».

3.2 Співробітники відділу СПСВ беруть участь в наступних процесах СУЯ Університету:

- проектування та розроблення;

- навчально-організаційна діяльність;

~ процесах управління;

В відділі СПСВ також виконуються обов’язкові процеси СУЯ:

- управління задокументованою інформацією;

- коригувальні дії;

- запобіжні дії;

- управління невідповідностями.

4. Права та обов’язки

4.1 Права та обов’язки відділу СПСВ реалізуються через права та обов’язки начальника відділу та співробітників. Відділ СПСВ має право ознайомлюватися з проектами рішень, наказами керівництва Університету.

4.2 Начальник відділу СПСВ наділяється такими правами і обов’язками: вносити керівництву Університету пропозиції з питань удосконалення роботи відділу;

- організовувати обмін досвідом і сприяти підвищенню кваліфікації співробітників відділу;

- брати участь у розробленні та погодженні проектів інструкцій, положень і Інших нормативних документів Університету, що стосуються питань діяльності відділу;

- представляти інтереси Університету з питань, що входять до компетенції відділу, у відповідних установах І організаціях;

- вести листування з відповідними установами і організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу;

- вимагати від структурних підрозділів Університету надання матеріалів, необхідних для виконання функцій, покладених на відділ СПСВ;

- координувати роботу факультетів, кафедр з питань організації працевлаштування та практики;

- брати участь у розгляді питань, пов’язаних з роботою відділу, а також з приводу питань щодо переведення або звільнення співробітників.

4.3 Права співробітників відділу визначаються чинним законодавством України, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Університету і відповідальними посадовими інструкціями.

5. Керівництво

5.1 Керівництво відділом сприяння працевлаштуванню студенті та випускників здійснює начальник відділу СПСВ, який призначається на посаду І звільняється з посади наказом ректора Університету.

5.2 Начальник відділу СПСВ може бути звільнений з посади на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Університету, згідно з чинним законодавством.

5.3 На посаду начальника відділу СПСВ призначається особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в даній галузі та управлінні персоналом - не менше 2 років.

5.4 Начальник відділу СПСВ повинен знати Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, накази та розпорядження Міністерства освіти І науки України, інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти, працевлаштування, правила внутрішнього розпорядку, правила і норми охорони і безпеки праці, пожежної безпеки.

5.5 Начальник відділу СПСВ видає розпорядження щодо діяльності відділу, які є обов’язковими для виконання його співробітниками і можуть бути скасовані вищим керівництвом Університету, якщо вони суперечать законодавству, Статуту або задають шкоди інтересам Університету.

5.6 У своїй роботі начальник відділу СПСВ керується положеннями, наведеними у відповідній посадовій інструкції.

5.7 Начальник відділу сприяння працевлаштуванню студентів та випусків:

- координує діяльність відділу СПСВ відповідно до законодавства про освіту;

- планує роботу відділу СПСВ;

- здійснює контроль за роботою співробітників відділу СПСВ;

- здійснює заходи щодо вдосконалення організаційної структури відділу СПСВ;

- Забезпечує збереження навчально-матеріальної бази відділу відповідно до нормативних вимог, відповідає за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охороні праці та техніки безпеки;

- Контролює розроблення, впровадження, функціонування і вдосконалення процесів системи управління якістю у частину, що стосується діяльності відділу.

5.8 За відсутності начальника відділу СПСВ його обов'язки виконує особа, яку призначено у встановленому порядку. Ця особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за виконання покладених на неї обов'язків.

5.9 Внутрішні взаємовідносини - начальник відділу СПСВ взаємодіє з ректором університету, проректорами з науково-педагогічної роботи, деканами, заступниками деканів, завідувачами кафедр та викладачами кафедр, керівниками та працівниками відділу кадрів, планово-фінансовим, навчально-організаційним, навчально-аналітичним та навчально-методичним відділами та працівниками відділу СПСВ, є частиною трудового колективу.

5.10 Зовнішні взаємовідносини - в своїй праці начальник відділу СПСВ взаємодіє з Міністерством освіти та науки України, навчальними закладами та установами, які підпорядковані Міністерству освіти та науки України, зі службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями), а також з іншими організаціями міста, області, країни, для вирішення питань, пов’язаних з працевлаштуванням студентів та випускників.

6. Відповідальність

6.1 Відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених завдань та функцій цього Положення несе начальник відділу СПСВ.

6.2 Ступінь відповідальності інших співробітників встановлюється посадовими інструкціями.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1 Для реалізації своїх функцій і завдань відділ СПСВ у встановленому порядку може отримувати або надавати інформацію, що стосується його компетентності, брати участь в ініціюванні та реалізації спільних заходів, взаємодіяти в межах своєї компетентності з іншими структурними підрозділами Університету.

7.2 Виконуючи свої функції, відділ СПСВ взаємодіє:

- з іншими структурними підрозділами з метою виявлення і реалізації міжструктурних зв’язків, обміну досвідом організації освітнього процесу, використання навчально-наукової бази, проведення комплексних робіт;

- з факультетами з питань організації навчально-організаційної роботи за навчальними планами підготовки фахівців;

- з МОН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, Управлінням ліцензування та акредитації, навчальними закладами та іншими організаціями міста, області, країни з питань, пов’язаних з освітнім процесом в Університеті.

8. Прикінцеві положення

8.1 Положення підписується начальником відділу СПСВ і погоджується з проректором з науково-педагогічної роботи за підпорядкованістю, начальником відділу кадрів і провідним юрисконсультом Університету.

8.2 Положення про відділ СПСВ затверджується і вводиться в дію наказом ректора Університету.

8.3 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Предметні олімпіади у форматі НМТ