Положення про організацію прийому і навчання іноземних громадян, які навчаються українською мовою за денною формою навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення про вступ до УніверситетуПоложення про організацію прийому і навчання іноземних громадян, які навчаються українською мовою за денною формою навчання

Положення про організацію прийому і навчання іноземних громадян, які навчаються українською (російською) мовою за денною формою навчання

Положення про організацію прийому і навчання іноземних громадян,
які навчаються українською мовою
за денною формою навчання
 в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 3 від 25 листопада 2015 року

СУЯ ХАІ-ФПІГ-П/001:2015

Дата введення 01 грудня 2015 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про організацію прийому і навчання іноземних громадян за денною формою навчання у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет), які навчаються українською мовою (далі - Положення) розроблено відповідно до законів України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІІ, «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році», затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 (далі - Умови прийому), Статуту Університету (далі - Статут).

1.2 Прийом іноземців та осіб без громадянства здійснює приймальна комісія Університету (далі - Приймальна комісія) згідно із Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3774-VІ, «Про закордонних українців» від 09.02.2012 № 4381-VІ, Указами Президента України «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» від 25 березня 1994 року № 112 та «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» від 03 червня 1994 року № 271, постановами Кабінету Міністрів України «Про навчання іноземних громадян в Україні» від 26 лютого 1993 року № 136, «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства» від 11 вересня 2013 року № 684, наказом Міністерства освіти і науки України «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» від 01 листопада 2013 року № 1541.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

1.3 Прийом іноземців проводиться без обмежень ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

1.4 Прийом іноземців на навчання до Університету може здійснюватися на підставі:

1.4.1 Особистого звернення іноземних громадян та осіб без громадянства або особисто поданих документів;

1.4.2 Міжнародних договорів України;

1.4.3 Загальнодержавних програм;

1.4.4 Договорів, укладених Університету з юридичними та фізичними особами.

1.5 Прийом на навчання до Університету іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями, ступенями, напрямами підготовки (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями). Умови і порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства, а також порядок їх зарахування визначаються нормативно- правовими актами законодавства України

1.6. Іноземець, який здобуває освіту на денної формі навчання в Україні, має проживати на її території і пройти реєстрацію в органах внутрішніх справ.

1.7. Навчання в Університету іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться українською мовою.

1.8. Нормативний зміст та терміни навчання за всіма освітньо- кваліфікаційними рівнями, ступенями визначається стандартами вищої освіти України, Умовами прийому, Правилами прийому до Університету.

2. Прийом на навчання

2.1 Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства до Університету за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» на денну форму навчання здійснюється згідно з «Правилами прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на поточний рік та на основі договорів про надання освітніх послуг фізичним і юридичним особам.

2.2 Іноземна особа та особа без громадянства, яка бажає вступити до університету, заздалегідь подає в відбіркову комісію факультету підготовки іноземних громадян такі документи:

- оригінал запрошення на навчання;

- заяву, підписану деканом відповідного факультету денної форми навчання;

- оригінал і нотаріально завірену копію документа про попередню освіту (атестат про середню освіту, диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та інше) з перекладом на українську мову;

- оригінал і нотаріально завірену копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін, з перекладом на українську мову;

- свідоцтво про закінчення підготовчого відділення (у випадку, якщо студент його закінчив);

- дві копії паспорту (усі сторінки), нотаріально завірені, з перекладом на українську мову;

- нотаріально завірену копію свідоцтва про народження з перекладом на українську мову;

- оригінали медичної довідки форми 086У (або аналогічні з країни походження) про стан здоров’я і довідку про ВІЛ з нотаріально завіреним перекладом на українську мову;

- фотографії 3 х 4 (8 шт.);

- дозвіл на перетин кордону для осіб, що не досягли 18 років;

- копію страхового полісу (якщо студент вступає з іншого ВНЗ).

При вступі до університету студент заповнює анкету і підписує основні правила перебування іноземних громадян, які навчаються в університеті.

Студент підписує договір на навчання у трьох екземплярах. Один екземпляр договору залишається у студента, другий передається в бухгалтерію, третій зберігається в особовій справі студента. Відповідальність за зміст договорів на навчання покладено на декана факультету підготовки іноземних громадян. Терміни підписання договорів регламентуються чинним законодавством перебування іноземних громадян на території України.

Іноземна особа сплачує за наступний період навчання відповідно до умов договору.

2.3 Відповідальний секретар відбіркової комісії факультету підготовки іноземних громадян доводить до відома іноземного студента терміни і місце співбесіди або вступних випробувань, які надають відбіркові комісії факультетів денної форми навчання. Після проведення вступних випробувань відбіркові комісії факультетів денної форми навчання повинні протягом трьох днів надати відповідні протоколи предметних комісій до відбіркової комісії факультету підготовки іноземних громадян.

2.3.1 Відповідальний секретар відбіркової комісії факультету підготовки іноземних громадян в триденний термін формує протоколи і наказ про зарахування студента і вносить його до Єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО). Відповідальність за правильність внесення інформації про зарахованих студентів в ЄДЕБО несе декан факультету підготовки іноземних громадян.

2.3.2 Факультет підготовки іноземних громадян протягом трьох днів після верифікації наказу про зарахування студента передає копію наказу до деканату факультету денної форми навчання.

2.3.3 Після зарахування до навчання студент отримує направлення для поселення до гуртожитку і на медичний огляд, який він проходить протягом 15 днів.

Надання освітніх послуг іноземним громадянам - студентам денної форми навчання - здійснюють факультет Університету після підписання наказу про зарахування студента.

2.3.4 На підставі наказу (або витягу з нього) про зарахування студент під контролем відповідального співробітника факультету підготовки іноземних громадян подає документи у Державну міграційну службу України на отримання посвідки на тимчасове проживання, яка видається строком до одного року з можливістю її подовження щоразу на один рік на підставі заяви студента і умови його переведення на наступний курс.

2.3.5 Після зарахування на навчання протягом першого року студент повинен пройти процедуру визнання документів (нострифікацію) про освіту (атестат) та/або освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом, академічна довідка), отриманих в іншій країні, яка відбувається відповідно до розпорядження Міністерства освіти і науки України і під контролем відповідального співробітника факультету підготовки іноземних громадян.

2.2.4 Відповідальність за виконання «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» іноземних студентів у поточному році покладено на голову відбіркової комісії факультету підготовки іноземних громадян.

3. Організація і контроль навчального процесу

3.1 Відповідальність за організацію навчального процесу іноземних громадян та осіб без громадянства і його контроль покладено на деканів факультетів денної форми навчання, які діють відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу».

3.2 Відповідальність за забезпечення належної якості надання освітніх послуг покладено на завідувачів кафедр Університету. Навчальний процес здійснюється відповідно до навчальних планів і програм, які затверджені в установленому порядку.

3.3 Якщо студент успішно склав іспити та заліки з навчальних дисциплін поточного курсу, його переводять на наступний курс. Наказ про переведення на наступний курс формують факультети денної форми навчання, верифікують його в ЄДЕБО і передають копію на факультет підготовки іноземних громадян.

3.4 У випадку надання студенту академічної відпустки на підставі його заяви, яка підтверджена відповідними документами, наказ формує факультет підготовки іноземних громадян після погодження з деканом факультету денної форми навчання.

4. Процедури відрахування студентів і умови поновлення на навчання

4.1 У випадку несвоєчасного проходження іноземним студентом процедури нострифікації документів, порушення умов договору, Правил внутрішнього розпорядку Університету і правил перебування в Україні факультетом підготовки іноземних громадян здійснюється процедура відрахування студента.

4.2 Факультет підготовки іноземних громадян за наявності подання декана факультету денної форми навчання на відрахування студента за порушення умов навчального плану формує наказ про відрахування, верифікує його в ЄДЕБО й інформує студента про його відрахування.

Факультет підготовки іноземних громадян протягом трьох днів після виходу наказу про відрахування передає копію верифікованого наказу про відрахування студента до деканату факультету денної форми навчання.

4.3 Якщо студента відраховано, то він зобов’язаний, відповідно до правил перебування в Україні, у семиденний строк знятись з реєстрації за місцем проживання і покинути територію України. При цьому відповідальний співробітник факультету підготовки іноземних громадян контролює повернення посвідки на тимчасове проживання впродовж 10 днів.

4.4 Особа, яка бажає поновити навчання за денною формою, заздалегідь подає в деканат факультету підготовки іноземних громадян заяву і академічну довідку. Визначення академічних розходжень з навчальним планом за обраним напрямом або спеціальністю здійснює декан факультету денної форми навчання. Загальна академічна різниця не повинна перевищувати шести дисциплін. В іншому випадку поновлення можливе лише на попередній курс.

4.5 Факультет підготовки іноземних громадян за наявності заяви студента на поновлення з візою декана факультету денної форми навчання і переліком академічних розходжень, академічною довідкою, переліком документів згідно п. 2.2, новим договором про надання освітніх послуг і документом про сплату за навчання формує наказ на поновлення студента і верифікує його в ЄДЕБО.

Копію верифікованого наказу про поновлення студента на навчання передає відповідальний робітник факультету підготовки іноземних громадян на факультет денної форми навчання протягом трьох днів після виходу наказу.

4.6 Для ліквідації академічних розходжень студент отримує на факультеті денної форми навчання індивідуальні екзаменаційні відомості й звертається до завідувача відповідної кафедри. Академічні розходження, які виникли в результаті поновлення, студент повинен ліквідувати у термін, указаний в наказі про поновлення.

5. Зміна форми навчання

5.1 Особа, яка бажає змінити форму навчання із заочної на денну, заздалегідь подає в деканат факультету підготовки іноземних громадян відповідну заяву і копію навчальної картки. Визначення академічних розходжень з навчальним планом за обраним напрямом або спеціальністю здійснює декан факультету денної форми навчання. Загальна академічна різниця не повинна перевищувати шести дисциплін. В іншому випадку зміна форми навчання можлива лише на попередній курс.

5.2 Зміна студентом форми навчання з заочної форми на денну здійснюється у міжсесійний період за умови наявності академічних розходжень не більше шести і у межах ліцензійного обсягу.

5.3 Факультет підготовки іноземних громадян при наявності заяви з візою декана факультету денної форми навчання і переліку академічних розходжень, договору про надання освітніх послуг і документа про сплату за навчання формує наказ на зміну форми навчання і верифікує його в ЄДЕБО. Копію наказу протягом трьох днів після виходу передає на факультет денної форми навчання відповідальний робітник факультету підготовки іноземних громадян наказу.

5.4 Академічні розходження, які виникли в результаті зміни форми навчання, студент повинен ліквідувати у терміни, вказані в наказі.

5.5 У разі зміни форми навчання із заочної на денну іноземним студентом укладається новий договір.

6. Закінчення навчання

6.1 У разі успішного виконання студентом навчального плану, захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи, а також належного виконання зобов’язань щодо сплати за навчання студент отримує диплом і додаток до диплому встановленого європейського зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

6.2 Факультети денної форми навчання передають на факультет підготовки іноземних громадян результати складання екзаменів і заліків (навчальну картку) усіма студентами - іноземними громадянами за весь - термін навчання певного освітнього рівня для створення додатка до диплома бакалавра або спеціаліста (магістра). Навчальну картку підписує декан факультету денної форми навчання.

6.3 Наказ про закінчення студентом навчання формує факультет підготовки іноземних громадян, який його своєчасно верификує в ЄДЕБО і протягом трьох днів після виходу наказу передає копію верифікованого наказу до деканату факультету денної форми навчання.

6.4 Після отримання диплому студент проходить процедуру легалізації та / або апостелювання, контроль за здійсненням якої покладено на факультет підготовки іноземних громадян.

6.5 Після отримання диплому, підписання обхідного листа і анулювання посвідки про тимчасове проживання на території України студент повинен покинути територію України у семиденний строк.

7. Прикінцеві положення

7.1 Положення затверджує Вчена рада Університету та вводиться в дію наказом ректора Університету.

7.2 Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Університету в межах своїх повноважень, що встановлені посадовими інструкціями.

7.3 Зміни та доповнення до Положення розглядає та затверджує Вчена рада Університету і вводять у дію наказом ректора Університету у встановленому порядку.

Предметні олімпіади у форматі НМТ